Age UK

Elusen fwyaf y wlad sy’n ymroi i helpu’r henoed i fyw bywyd i’r eithaf.

Age UK yw elusen fwyaf y wlad sy’n ymroi i helpu’r henoed i fyw bywyd i’r eithaf.

Pobl dros-60 oed yw’r grŵp sy’n tyfu gyflymaf yn y gymdeithas, ac mae yna fwy ohonom ni nag erioed o’r blaen. Nid yw heneiddio’n salwch, ond mae’n gallu bod yn heriol. Yn Age UK, rydym yn cynnig gwasanaethau a chymorth ar lefel genedlaethol a lleol, er mwyn ysbrydoli, galluogi a chynorthwyo pobl hŷn. Rydym yn sefyll dros bobl sydd wedi cyrraedd bywyd hŷn, ac yn siarad drostynt, yn ogystal ag amddiffyn buddion tymor hir cenedlaethau’r dyfodol.

Ein gweledigaeth

Byd lle gall pawb fwynhau eu bywyd hŷn.

Mae ein gweledigaeth yn un uchelgeisiol. Fydd hi ddim yn hawdd ei gyrraedd, ac ni fydd yn daith fer, ond rydym yn credu’n gryf mai dyma sut dylai pethau fod i bobl hŷn, ac rydym yn gweithio bob dydd i gyflawni hyn.

Siopau elusen Age UK

Mae gennym dros 400 o siopau elusen Age UK ledled y DU, sy’n cynnig dewis eang o nwyddau sy’n newid yn aml, ac am brisiau rhesymol dros ben.

Mae pob siop yn cynnig porth i’r elusen gyfan, ac maen nhw’n ganolfannau ailgylchu, hefyd – rydym yn derbyn rhoddion o bob math gan y cyhoedd, fel dillad, esgidiau, ategolion, llyfrau, CDs, DVDs a nwyddau’r cartref. Yna, mae’r eitemau hyn yn cael eu gwerthu yn ein siopau i’w defnyddio eto gan rywun arall, ac mae’r elw yn mynd tuag at y gwaith da rydym yn ei wneud i helpu pobl hŷn i fwynhau eu bywydau.

Nid rhoddion yn unig rydym yn eu cynnig – mae ein siopau’n gwerthu cynnyrch newydd sbon gan gynnwys anrhegion, nwyddau thermol, nwyddau’r cartref, bwyd, a rhagor o eitemau gwych, am brisiau hynod o isel.

Mae pob siop Age UK yn wahanol, ac rydych yn siŵr o ddod o hyd i rywbeth i’ch diddori.

Yn 2016, roedd Age Cymru yn bartner yn y digwyddiadau Caru Eich Dillad yng Nghaerdydd.