Amdanom ni

Mae Caru Eich Dillad yn bodoli i leihau’r effaith a gaiff dillad ar yr amgylchedd

BETH YW CARU EICH DILLAD?

Ar ôl ei lansio yn 2014, datblygwyd yr ymgyrch Caru Eich Dillad law yn llaw â sefydliadau diwydiant er mwyn helpu newid y ffordd y mae defnyddwyr y DU yn prynu, yn defnyddio ac yn gwaredu eu dillad.

Y nod yn y pen draw yw lleihau effaith amgylcheddol dillad ledled y DU, a dylanwadu ar ymagwedd fwy cylchol at ddillad yn fyd-eang.

Mae Caru Eich Dillad yn rhan o’r Cynllun Gweithredu Dillad Cynaliadwy (SCAP), a gydlynir gan WRAP, yn sefydliad dielw sy’n derbyn cymorth gan y Llywodraeth ar draws y DU.

PAM CARU EICH DILLAD?

Bob blwyddyn, mae tua 300,000 o dunelli metrig o ddillad wedi’u defnyddio yn mynd i safleoedd tirlenwi yn y DU. Nid oes angen o gwbl i unrhyw ddillad na thecstilau gael eu taflu i’r bin gan fod hyn yn golled amgylcheddol sylweddol ac yn gyfle busnes wedi’i golli.

Lansiwyd Caru Eich Dillad yn 2014 i fynd i’r afael â’r mater hwn ac i helpu ysbrydoli a dylanwadu ar ddefnyddwyr i wneud newidiadau ymwybodol bach er mwyn lleihau effaith dillad ar yr amgylchedd. 

Nod yr ymgyrch yw gwella cynaliadwyedd dillad ar hyd eu cylch bywyd, ac mae dylanwadu ar ymddygiad defnyddwyr yn rhan fawr o hynny. Pam? Am mai cynyddu bywyd gweithredol y dillad a wisgwn yw’r cyfle pwysicaf i ni i leihau effaith amgylcheddol dillad.

Ein partneriaid

Mae Caru Eich Dillad yn dod â phartneriaid o ddiwydiant, y llywodraeth a’r gymuned at ei gilydd i leihau’r defnydd o adnoddau yn y sector dillad.

Mae ystod eang o sefydliadau eisoes yn cefnogi’r ymgyrch ac yn gweithio gyda ni i wella effaith amgylcheddol dillad.

P’un ai a ydych yn sefydliad mawr yn cynhyrchu neu’n gwerthu dillad, neu grŵp cymunedol bach sydd am chwarae eich rhan, mae digon o ffyrdd i chi gyfranogi.

CYSYLLTWCH Â NI

Cysylltwch â ni

Llenwch y ffurflen isod i gysylltu â’r tîm Caru Eich Dillad. Darllenwch ein polisi preifatrwydd am fanylion ynglŷn â’r modd y byddwn yn gofalu am y wybodaeth a rannwch gyda ni.