Neat pile of clothes.

Blwyddyn newydd, wardrob newydd gyda the Wardrobe Angel

Blog gwadd gan Stephanie Roper, sef The Wardrobe Angel.

Mae ein wardrobau yn llawn dop – mae wardrob cyffredin yn cynnwys 100 o eitemau, ac ni chaiff 22 ohonynt eu gwisgo fyth. Mae gan fenyw Prydeinig gyffredin gwerth dros £1,000 o ddillad na chânt eu gwisgo lawer (wedi cael eu gwisgo unwaith yn unig) neu ddillad heb eu gwisgo (gyda’r tagiau arnynt o hyd), yn ei wardrob. P’un ai a ydych chi eisiau cael gwared ar rai eitemau i wneud lle ar gyfer pryniadau newydd y tymor, gwneud ychydig bach o arian o beth sydd yn eich wardrob neu ailasesu eich arddull ar gyfer y flwyddyn newydd, rydych chi wedi dod i’r lle cywir.

Cyn i chi ddechrau archwilio’ch wardrob, mae tri peth sydd angen i chi eu hystyried. Yn gyntaf, faint o arian sydd gennych i brynu eitemau newydd? Yn ail, beth, yn eich wardrob presennol, sy’n addas i chi ac rydych yn gwisgo llawer ohono? Beth sydd ddim wedi bod yn addas a pham? Yn drydydd, gwerthwch eitemau y gallwch fyw hebddynt yn unig; gall gwerthu wedi difaru fod yn gost ofnadwy.

Yn barod i baratoi’ch wardrob ar gyfer y tymor newydd? Bant â ni

1. Cael eich ysbrydoli. Rwy’n darllen yr holl gylchgronnau y gallaf gael gafael arnynt. Mae gen i system bwydo cylchgronnau dda iawn: mae fy mam a’m chwaer yng nghyfraith yn stoc-bentyrru cylchgronnau ac erthyglau ffasiwn i mi. Mae gen i danysgrifiad misol i rai cylchgronnau, ac rwy’n darllen y gweddill ar-lein. Rwy’n darllen blogiau mewn pyliau (cliciwch yma i weld fy hoff flogiau o’r byd blogiau) ac rwyf hefyd yn hynod fusneslyd – rwy’n llygadu beth mae pobl yn ei wisgo mewn digwyddiadau rhwydweithio, mewn siopau, ar y stryd – mae gwisgoedd yn dal fy nychymyg byth a hefyd.

2. Gwnewch rai penderfyniadau sy’n gyfeillgar i’ch cyllideb. Yn y gaeaf, beth sydd ar y tu allan sy’n bwysig – rydym yn byw yn ein cotiau yn ystod y tymor hwn. Bydd cot gaeaf newydd yn costio mwy i chi na thop newydd. Bydd bŵts newydd yn costio mwy i chi na phâr newydd o bants. Os ydych yn gwthio eich arddull i’r eithaf y tymor hwn, mae’n werth buddsoddi yn eich haen allanol.

3. Canolbwyntiwch ar un rhan o’ch wardrob ar y tro. Gall ceisio mynd i’r afael â’ch wardrob cyfan ar yr un pryd achosi straen, felly canolbwyntiwch ar un rhan i ddechrau: esgidiau, dillad gwaith, bagiau.

4. Caniatewch ddigon o amser i chi’ch hun a mwynhewch y broses. Rwy’n clirio 1 rhan o wardrob cleient mewn 3 awr, ond mae hyn yn cynnwys ail-steilio’r dillad hefyd. Gosodwch stopwatsh ar gyfer cyfnodau o 30 munud, i weld faint o eitemau y byddwch yn rhoi trefn arnynt yn y cyfnod penodol hwnnw. Dechreuwch gyda’r eitemau sydd wedi bod yn addas, yna’r eitemau nad ydynt wedi bod yn addas. Dylai hyn roi syniad clir i chi ynghylch eich chwaeth a’ch arddull. Chwaraewch eich hoff ganeuon yn y cefndir, cadwch fyrbrydau wrth law, a chymerwch egwyliau te’n rheolaidd.

5. Byddwch yn barod. Rhowch ddillad bagiau ar y gwely a’u labelu nhw, ADDASU, SIOP ELUSEN, EBAY. Efallai y dewch o hyd i ffrog gan ddyluniwr ond bod yr hem wedi dod yn rhydd: rhowch hon yn y pentwr addasu. Bydd gwariant bach ar drwsio hem yn werth chweil yn y pen draw i sicrhau y gallwch wisgo eich ffrog unwaith eto.

6. Byddwch yn onest â chi’ch hun. Faint ydych chi wedi defnyddio a gwisgo eich bagiau a’ch dillad? Os oes tag ar eitem o hyd, mae hyn yn dangos nad oeddech yn ddigon hoff ohono i dynnu’r tag a’i wisgo. Mae eitemau a thagiau arnynt yn gwerthu’n dda iawn; cânt eu disgrifio ar eBay fel BNWT (newydd sbon â thagiau (Brand New With Tags)) sy’n eich trwyddedu i’w prisio nhw’n uwch nag eitem ail-law (dim tagiau a’ch bod chi wedi’u gwisgo).

7. Dylai unrhyw ddillad rydych yn eu gwerthu fod yn lân ac mewn cyflwr gwerthadwy: dim tyllau, staenau nac addasiadau, wedi’u smwddio, yn rhydd o grychau ac ar gambren. Mae bagiau dylunwyr yn gwerthu’n well gyda’u bag llwch, felly chwiliwch amdano a’i smwddio.

8. Peidiwch â thaflu dim yn y bin. Hyd yn oed os oes tyllau yn eich crysau-t, gallwch eu rhoddi nhw i elusen o hyd, lle bydd eu hoes yn parhau i gael ei hymestyn.

9. Glanhewch eich wardrob wrth i chi fynd yn eich blaen. Mae hyn yn gathartig iawn. Rwy’n defnyddio Ecover Spray a chlwtyn llaith pan rwy’n gwacáu wardrob. Sychwch ar hyd y rheiliau dillad, dros y siffloedd a thalwch sylw arbennig i waelod y wardrob; mae llwch yn casglu yno.

10. Ni allwch wisgo atgofion. Byddwch yn siŵr o ddod ar draws rhai eitemau arbennig yn eich wardrob; dillad sy’n eich atgoffa o noson wych, diwrnod arbennig, unigolyn hyd yn oed yn fwy arbennig. P’un ai a fyddwch yn dechrau blwch atgofion, rhowch yr eitemau mewn cês dillad neu cewch wared arnynt, eich dewis chi yw hi. Mae fy musnes i, The Wardrobe Angel, yn arbenigo mewn cael gwared ar annibendod o wardrobau ac rwy’n gwybod pa mor anodd yw cael gwared ar eitemau dillad, ond ystyriwch pwy ydych chi NAWR, nid pwy oeddech chi.

Stephanie Roper

Mwy o help gyda’ch wardrob blwyddyn newydd

The Wardrobe Angel

Tudalen eBay The Wardrobe Angel – Rwy’n werthwr uwch na’r cyfartaledd. Gwiriwch y disgrifiadau, y lluniau a’r telerau ac amodau rwy’n eu defnyddio i werthu dillad ar-lein yn llwyddiannus.

Charity Retail Association – dewch o hyd i’ch siopau elusen lleol i roddi hen ddillad.

Vestiaire Collective – gwerthu eitemau moethus ar-lein.

Buy My Wardrobe – safle ailwerthu ffasiwn.

Lleolydd ailgylchu – darganfyddwch ble y gallwch ailgylchu dillad nad ydych eu hangen mwyach.