Rail of clothing in a shop

Cyngor gorau ar roddi dillad moethus

Nid yw rhoi dillad i siopau elusen yn dueddiad newydd - ond beth fydd yn digwydd pan mae eich wardrob yn llawn dillad moethus nad ydych yn eu gwisgo ac sydd wedi costio cannoedd, os nad miloedd, o bunnau am bob eitem? Sut gallwn ni ddenu’r eitemau hyn allan o’r wardrobau er mwyn gweithio er budd eich achos? Yn y blog hwn, mae gan Isla D’Aubigny, sefydlydd Fashion for Change, rai syniadau i’w rhannu gyda chi.

Efallai fod rhai o’r pryderon canlynol yn eich poeni pan fyddwch yn ystyried rhoi eich dillad moethus i elusen: “Bydd fy nillad moethus yn cael eu gwerthu’n rhad os byddaf yn eu rhoi i elusen a bydd hynny’n wastraff”, “Nid oes amser gennyf i fynd â’r dillad i siop elusen”, “Nid oes gan yr elusen rydw i eisiau ei chefnogi siop lle gallaf fynd â’r dillad iddi”, “Nid ydw i’n gwybod faint o arian bydd yr elusen yn gwneud na ble bydd yr arian yn mynd”.

Er mwyn mynd i’r afael â’r pryderon hyn, argymhellaf eich bod yn dewis llwyfan ar-lein wrth roddi dillad ac ategolion moethus er mwyn sicrhau bod modd codi’r mwyaf posibl o arian yn y ffyrdd canlynol:

  • Trwy ddefnyddio llwyfan ar-lein, gallwch ddewis elusen benodol, yn hytrach na rhoi eich dillad i’r unig siop elusen yn eich ardal. Er enghraifft, gallwch gofrestru eich cais ar-lein a gwirio'r opsiynau sydd ar gael i'ch rhodd chi yn seiliedig ar yr elusen o’ch dewis.
  • Mae rhoddi eich dillad ar-lein yn sicrhau y byddant yn cael eu gweld gan gynulleidfa fwy o ddefnyddwyr sy’n gallu edrych ar yr holl ddillad moethus mewn un lle, a pori fesul elusen os dymunant. Ar ben hynny, mae mwy a mwy o bobl sydd â diddordeb mewn ffasiwn eisiau prynu dillad o’r farchnad ail-law sy’n tyfu’n gyflym. Darganfyddodd arolwg Caru Eich Dillad 2012 fod parodrwydd ymysg defnyddwyr i wisgo mwy o ddillad ail-law, yn enwedig os oes ystod ehangach ar gael; mae’r rhain yn cynnwys mwy o ddewis o ran maint, lliw, brandiau a phris.
  • Dewiswch safle sy’n arbenigo mewn dillad ac ategolion moethus yn unig, er mwyn sicrhau bod eich eitemau yn cael eu gwerthuso gan werthwyr profiadol sy’n deall brandiau a galw defnyddwyr. Er enghraifft, rydym ni wedi darganfod y bydd siwt foethus mewn siop elusen arferol yn gwerthu am £20, gyda chyn lleied â £4 (20%) yn mynd i goffrau’r elusen. Ar y llaw arall, bydd llwyfan ar-lein fel www.fashionforchange.boutique yn gwerthu’r un siwt am £100, gyda hyd at £100 yn mynd i goffrau’r elusen. Ar ben hynny, mae’r prynwyr yn edrych am eitemau o ansawdd da ac felly’n fodlon talu pris teg, ac mae’r cyfanswm fel arfer rhwng chwarter a thraean y pris gwreiddiol.
  • Os yw eich dilledyn yn hynod arbennig, er enghraifft gwisg gyda’r nos neu eitem ‘vintage’, gallwch ei gwerthu trwy fformat ocsiwn er mwyn sicrhau’r pris gorau.
  • Yn olaf, mae defnyddio llwyfan ar-lein yn gallu dangos i chi faint o arian rydych chi wedi codi a’r gwahaniaeth mae eich cyfraniad wedi gwneud. Ac ar ben hynny, efallai y byddwch yn ysbrydoli eraill i wneud yr un peth.

“Fel Menter Gymdeithasol, ein nod yw cynyddu rhoddion moethus er mwyn lleihau effaith amgylcheddol cynhyrchu a gwastraffu dillad trwy sicrhau bod ailgylchu yn ddidrafferth a galluogi defnyddwyr i gael mynediad at ffasiwn o ansawdd uchel, sy’n costio llai ac yn para’n hirach.Isla D’Aubigny – Sefydlydd

Wele fwy o wybodaeth am ymgyrch Fashion for Change.