Blue gingham fabric.

Dillad sy’n para oes?

Yn y gorffennol pell, roedd dillad a oedd yn para oes.

Gall hynny fod yn wir o hyd, meddai Tara Button, sefydlydd a Phrif Swyddog Gweithredol BuyMeOnce.com.

Fe wnes i feddwl am y syniad ar gyfer BuyMeOnce (fy ngwefan sy’n dathlu pethau sy’n cael eu gwneud i bara) wrth olchi fy mhot coginio Le Creuset, sydd â gwarant oes. Roeddwn yn meddwl pa mor braf yr oedd peidio â gorfod prynu’r pot yma eto, roedd wedi cael ei dynnu oddi ar fy rhestr “i’w wneud” am byth. Gwnaeth i mi feddwl am ba gynhyrchion eraill oedd ar gael a oedd yn para’n hwy na’u cystadleuwyr ac oni fyddai’n wych petai safle i’w gweld nhw i gyd yn yr un man.

Rhaid i mi gyfaddef, pan ddechreuais i chwilio am gynhyrchion i’w rhoi ar y wefan, nid oeddwn yn disgwyl dod o hyd i gymaint o ddillad. Ond wrth i mi chwilio’n fanylach, daeth rhai brandiau gwych i’r golwg.

Sanau Darn Tough oedd y pethau cyntaf y mi ddod o hyd iddynt. Doeddwn i ddim yn meddwl y byddwn i’n dod o hyd i hosan â gwarant oes, ond roeddent ar gael! Maen nhw wedi cael eu gwneud mor dda, os byddwch chi byth yn anhapus â nhw, BYTH, gallwch eu hanfon nhw yn ôl i gael pâr newydd. (Rhoddais bâr i bawb yn fy nheulu ar gyfer y Nadolig, ac maent wedi addo rhoi gwybod i mi sut beth ydyn nhw.)

Nesaf, fe wnes i ddarganfod esgidiau a bŵts “am oes” Dr Martens. Maen nhw wedi cael eu gwneud o ledr gwydn, maen nhw’n para’n hwy na Dr Martens arferol, a byddan nhw’n eu trwsio nhw am ffi fach os bydd rhywbeth yn mynd o’i le arnyn nhw, neu’n rhoi rhai newydd i chi os na allan nhw eu trwsio.

Mae Oroblu Tights yn honni eu bod nhw bron yn anninistriadwy. Gyda llaw, roedd teits yr un fath pan gawsant eu gwneud gyntaf (mae fy mam-gu yn fy atgoffa i o hyn yn rheolaidd).

Roeddwn i hefyd wrth fy modd pan wnes i ddarganfod Patagonia, sef brand dillad hyfryd sydd nid yn unig yn gwneud dillad cryf gwych, ond yn addo eu trwsio nhw am oes hefyd. Mae Nudie Jeans yn gwneud y cynnig hwn hefyd, ac rwy’n dwlu arnyn nhw o’r herwydd.

Yn fy marn i, nid y defnydd a’r crefftwaith yn unig ddylai fod yn barhaol, ond y steil hefyd. Rwy’n hoff iawn o ffrogiau amlffordd am y rheswm hwn. Efallai y byddwch yn diflasu ar un ffrog, ond os yw’n amlffordd, bydd gennych lawer o ddewisiadau o ran sut i wisgo’r ffrogiau a newid eich steil.

Ond pam ddylem ni fod eisiau dillad sy’n para amser hir? Onid yw ffasiwn yn newid yn gyson? Wel, ydy. Mae angen i ffasiwn newid yn gyson i sicrhau bod pobl yn prynu pethau newydd ac, yn drist iawn, teimlo’n wael am eu hen bethau. Efallai y byddwch yn edrych ar siwmper dda yn eich cwpwrdd ac yn meddwl, “Mae’r siwmper hon mor hen ffasiwn! Alla’ i ddim gwisgo honna!”

Mae 1.5 miliwn tunnell o ddillad yn cael eu taflu bob blwyddyn yn y DU. Mae hynny'r un faint â 120,000 o fysiau Llundain. Dychmygwch yr holl fysiau hynny wedi’u gosod, un ar ôl y llall, am 74 milltir - byddai’n ymestyn o Lundain i Gaergrawnt, a 8 milltir arall. Dyna beth fyddai tagfa draffig! A blwyddyn yn unig fyddai hynny. Mae’n frawychus. Mae’r duedd taflu i ffwrdd yn hynod wastraffus. Mae’n ein hannog ni i feddwl am ddillad fel rhywbeth y gellir eu gwisgo nifer fach o weithiau, yna eu taflu, ac nid oes ots oherwydd eu bod nhw heb gostio llawer yn y lle cyntaf.

Ond mae cost. Mae prynu llawer o eitemau sydd wedi cael eu gwneud yn wael, dros amser, yn costio, i ni a’r blaned. Mae’n costio’r blaned o ran defnyddiau, yr ynni i wneud y dilledyn a’i ddosbarthu. Mae prynu un eitem wydn, hyfryd, sydd wedi cael ei wneud yn dda, y byddwch yn gofalu amdano a’i wneud yn rhan o’ch hunaniaeth, eich wardrob gapsiwl, eich gwisg bersonol hardd, yn werth chweil iawn a hoffwn eich gwahodd chi i ymuno â mi i ddweud na wrth ffasiwn gyflym a dillad tafladwy, ac ymuno â’r chwyldro BuyMeOnce!

Wedi’r cyfan, mae Marge Simpson wedi bod yn gwisgo’r un ffrog er 1989 ac mae hi’n edrych yn wych bob amser.

Tara Button
Tara Button, sefydlydd BuyMeOnce.com

Darganfyddwch fwy

Os ydych yn gwybod am unrhyw frandiau dillad gwych sy’n gwneud eu rhan i fod yn fwy cynaliadwy a gwydn, rhowch wybod i mi ac efallai y cewch weld eich awgrym ar y safle’n fuan iawn. Anfonwch neges e-bost at: contact@buymeonce.com neu ewch i www.buymeonce.com.