How to transform outdated clothes

Diweddaru dillad hen ffasiwn

Yn y blog gwadd hwn, mae Carla Adams yn trafod yr opsiynau posibl ar gyfer hen ddillad nad ydych yn eu gwisgo mwyach.

Mae llawer o ddillad yn gorwedd yn eich wardrob, nid oherwydd nad ydynt yn eich ffitio chi bellach neu oherwydd eu bod nhw wedi treulio o ganlyniad i olchi gormodol, ond oherwydd eu bod nhw’n hen ac anffasiynol. Mae llawer o bobl yn taflu dillad oherwydd nad ydynt yn ffasiynol neu oherwydd nad ydynt yn gyfforddus. Fodd bynnag, os dewch chi ar draws sefyllfa o’r fath, nid yw taflu’r dillad i’r bin yn opsiwn cynaliadwy. Mae amryw o ffyrdd y gallwch ailddefnyddio a diweddaru dillad. Dyma rai awgrymiadau i’ch helpu.

Ail-ddyluniwch nhw

Mae ffasiynau brodwaith a phatrymau wedi’u hargraffu yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn ac yn gallu achosi problemau pan fyddwch eisiau ailddefnyddio hen ddillad. Fodd bynnag, mae’n bosibl eu hail-ddylunio nhw trwy eu torri nhw a’u hailosod yn ôl yr arddull ddiweddaraf. Bydd gwneud hynny’n trawsffurfio eich dillad ac yn eich galluogi chi i ddiweddaru eich wardrob a gwisgo rhywbeth ffasiynol. Os oes gennych ffrog neu grys hir, gallwch eu torri’n wahanol ffyrdd er mwyn eu moderneiddio; ac os nad oes llawer o ddeunydd i’w ddefnyddio, gallwch ystyried cyfuno dwy arddull debyg.

Cyfuno’r hen a’r newydd

Mae nifer o ffyrdd y gallwch ddiweddaru eich hen ddillad trwy eu cyfuno nhw â dillad newydd. Bydd y dechneg arddull hon yn gwneud i’ch dillad edrych yn fwy cyfoes ac yn rhoi golwg newydd sbon i chi hefyd. Gall pâr o jîns neu siaced ffasiynol wneud i hen grys edrych yn dda, neu gallwch gyfuno blows gyfoes gyda hen bâr o drowsus neu sgert i greu golwg mwy cyfoes. Mae’n bosibl y bydd angen i chi fuddsoddi ychydig o arian er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn siopa am rywbeth a fydd yn edrych yn dda gyda’r rhan fwyaf o’ch hen ddillad.   

Ategolion

Bydd unrhyw ategyn i’ch gwisg (boed yn fag, yn bâr o esgidiau neu unrhyw fath o emwaith) yn ychwanegu mwy o steil at eich golwg gyffredinol. Felly, os oes gennych hen ddilledyn sy’n achosi penbleth i chi o ran sut y gallwch ei ddiweddaru, defnyddiwch eich ategolion er mwyn eich helpu i edrych yn fwy ffasiynol. Gwnewch yn siŵr bod eich ategolion yn cyd-fynd â’ch gwisg o ran lliw a deunydd er mwyn osgoi faux pas ffasiynol.

Lliwiau

Mae lliw gwisg yr un mor bwysig â’r patrwm a’r arddull. Mae lliw yn gallu pwysleisio arlliw eich croen a’ch gwallt, neu ddiffinio nodwedd benodol o’ch corff. Ar y llaw arall, mae lliw yn gallu eich gorlethu a gwneud i chi deimlo bod eich golwg yn ddiflas ac anniddorol. I fynd i’r afael â’r uchod, dylech wnïo darnau o ddillad nad ydych yn hoff iawn o’u lliw gyda rhai sydd yn fwy addas ar gyfer arlliw eich croen. Er enghraifft, gallech gyfuno crys lliw eirin - lliw nad yw’n cydweddu ag arlliw eich croen - gyda chrys lliw leilac, sy’n edrych yn wych arnoch, a defnyddio ffabrig o’r ddwy eitem i greu un darn newydd.

Ffabrig

Wrth gyfuno gwisgoedd, gwnewch yn siŵr nad ydych yn defnyddio dau ffabrig sy’n gwrthdaro. Bydd dilledyn chiffon yn edrych yn dda gyda darn o ffabrig cotwm, tra byddai cyfuno ffrog satin â dilledyn sidan yn berffaith ar gyfer tymor yr haf, neu ar gyfer digwyddiad penodol. Fodd bynnag, ni fyddai brethyn gwlanog yn cydweddu o gwbl â chiffon, ac ni fyddai crys cotwm yn cyd-fynd â siwmper wlanog. Felly byddwch yn ofalus wrth gynllunio’r fath fentrau.

Mae nifer o ffyrdd y gallwch wneud eich dillad yn fwy ffasiynol. Yr unig beth sydd ei angen arnoch yw llygad greadigol o ran ffabrigau ac fe allech chi greu gwisgoedd hyfryd i’w gwisgo bob dydd. Mae ail-ddylunio eich dillad yn llawer gwell na’u taflu nhw i’r bin. Bydd gwneud hynny’n gwneud i chi deimlo’n dda yn ogystal â helpu’r amgylchedd.

Bywgraffiad Awdur

Mae Carla Adams yn freuddwydiwr brwdfrydig ac yn weithiwr diarbed. Mae hi’n flogiwr, yn awdur, ac yn chwaraewr pêl-fasged sy’n caru technoleg a ffasiwn.