dillad

Ewch ati’n frwd i roi cliriad iawn i’ch wardrob

Mae’r blogiwr gwadd Daisy Schubert yn ein harwain drwy’r broses o roi cliriad iawn i’ch wardrob, cam wrth gam.

Cam 1: Delio â’ch ofnau

Beth sy’n eich taro pan fyddwch chi’n meddwl am roi cliriad go iawn? Gallwn fod â theimladau cymysg yn ei gylch, ac mae hynny’n berffaith iawn. I dawelu ein hofnau a rhoi hwb i’n cymhelliant, gadewch i ni feddwl beth allai fod yn ein dal ni ’nôl, a mynd i’r afael â phob mater, un wrth un:

Gwendidau

 • Dim lle storio ar gyfer dillad allan o dymor
 • Ymlyniad emosiynol i ddillad
 • Dim amser

Ofnau

 • Efallai y bydd ei angen/eisiau nes ymlaen
 • Wedi gwastraffu’r arian a wariwyd ar y dilledyn

A allwch chi uniaethu â’r gwendidau a’r ofnau hyn? A oes unrhyw beth y byddech am ei ychwanegu at y rhestr? Byddwch yn realistig â chi’ch hun a meddwl go iawn sut ydych chi’n teimlo ynglŷn â’ch wardrob ar hyn o bryd. Ydych chi’n hapus â hi? A ydyw’n teimlo fel adlewyrchiad ohonoch chi? A yw eich gwendidau a’ch ofnau penodol yn rhai dilys, a sut gallwch chi eu goresgyn?

Lle Storio

A allech chi ddefnyddio’ch cês dillad gwag fel lle i storio’ch cot aeaf? Efallai y gallech fuddsoddi mewn bocsys i bacio’ch dillad sydd allan o dymor. Pe bai gennych lai o ddillad yn gyffredinol, a fydd lle storio wir yn broblem o gwbl?

Ymlyniad emosiynol

Yn aml, bydd atgof ynghlwm â’n dillad. Gallai fod yn atgof am y sawl a brynodd y dilledyn i ni, achlysur arbennig pan wisgoch y dilledyn, neu hyd yn oed y llawenydd a’r panig wrth wnïo eich dilledyn cyntaf. Os mai un neu ddau ddilledyn sydd gennych ag ystyr emosiynol iddynt, ond nid ydynt wir yn eich ffitio nac yn eich siwtio mwyach, yna wir i chi, mae hynny’n iawn. Fodd bynnag, gallai gormod o ddillad yn brwydro am le yn eich wardrob olygu ei bod yn bryd gollwng gafael. Gall hyn fod yn anodd, ond gall y triciau canlynol eich helpu i oresgyn y gwendid hwn:

 • Ymwahanwch eich hun oddi wrthynt yn raddol a storiwch y dillad hyn allan o’r golwg. Ar ôl ychydig, fe sylweddolwch chi fod yr atgof yn dal yno, ond bod yr ymlyniad at y gwrthrych ffisegol wedi gwanhau.
 • Dewch o hyd i lun ohonoch chi’ch hun yn gwisgo’r dilledyn yn yr hen ddyddiau. Gallech ei hongian y tu mewn i ddrws eich wardrob ac yna gollwng gafael ar y wisg ei hun.
 • Yn hytrach na’u rhoi i elusen o’ch dewis, gwnewch bwynt o roi eich hoff ddilledyn i rywun sy’n agos iawn atoch chi, rhywun rydych wir yn eu hoffi. Bydd gweld eich anwyliaid yn mwynhau eich trysor chi yn gwneud iddo fyw’n hirach, a bydd yn ychwanegu hyd yn oed mwy o ystyr emosiynol iddo.

Amser

Mae pob un ohonom yn brysur! Ond faint o amser ydych chi’n ei wastraffu bob bore yn ceisio meddwl beth i’w wisgo? Rhowch yr amser hwnnw at ei gilydd, a buan iawn y sylweddolwch chi fod treulio prynhawn Sadwrn yn rhoi cliriad go iawn i’ch wardrob yn fuddsoddiad gwych! Trefnwch ychydig o amser-i-fi i chi’ch hun!

Ei golli nes ymlaen

Hwn yw’r un ofn mwyaf cyffredin i bawb rwyf wedi gweithio gyda nhw erioed. Mae pob un ohonom yn poeni y byddwn ni’n difaru gwneud y penderfyniad i adael i ddilledyn penodol fynd. Ond gofynnwch i chi’ch hun: Pa bryd oedd y tro olaf i chi ei wisgo? Beth yw’r rhesymau dros i chi beidio â’i wisgo ers tro byd? A fydd y rhesymau hynny’n newid yn y dyfodol agos? Mewn gwirionedd, a allwch chi gyfiawnhau dal eich gafael arno?

Gwastraff arian

Ydy, mae hynny’n digwydd! Ond a fyddwch chi’n cael gwerth eich arian am gadw dilledyn yn eich wardrob heb ei wisgo fyth? Ffordd well o fynd ati yw dysgu o’ch camgymeriadau, a rhoi’r gorau i brynu pethau nad ydynt yn wisgoedd addas i chi. Cyfaddefwch i chi’ch hun beth sydd wedi digwydd yma, a symudwch ymlaen. Ar eich marc, barod, ewch ati i glirio!

Cam 2: Cychwyn arni

Gan ein bod wedi cael gwared ar bopeth erbyn hyn a allai ein hatal rhag ymrwymo i gliriad blynyddol go iawn, dyma ychydig o gymhelliant ac arweiniad wrth i chi gychwyn arni:

Amcan

 • Symleiddio’r wardrob.
 • Creu lle (pacio dillad gaeaf i ffwrdd).

Manteision

 • Cychwyn newydd i’r tymor.
 • Mwy o eglurder.
 • Mwy o le.

Cymhelliant

 • Dylai wardrob fod yn adlewyrchiad gwir ohonoch chi’ch hun.
 • Dim ond pan fydd rhywun yn eu gwisgo y bydd gwerth i ddillad.

Adnoddau

 • Rhestr wirio (o Pinterest neu gan eich steilydd, gweler isod).
 • Eich ffrind gorau neu sterilydd personol i gael cymorth.
 • Cysylltwch â steilydd personol yn eich ardal i drefnu dadansoddiad lliw a steil. (Gallwch ddod o hyd i steilydd personol ar wefan Federation of Image Professionals International).

Cam 3: Rhoi trefn ar eich wardrob

 • Dewch i chi esgus y gallech fynd i siopa yn eich wardrob eich hun. Beth fyddech chi’n ei brynu eto? Gofynnwch i chi’ch hun: Ai yw’r lliw yn gweddu i mi? A yw’n gweithio ar gyfer siâp fy nghorff? A allai glywed geiriau fy steil pan fyddai’n ei ddal i fyny? A fydd yn rhoi pleser i mi am flynyddoedd?
 • Didolwch y dillad rydych am ollwng gafael arnynt i dri bag neu bentwr: 1) Cadw ond angen ei sychlanhau, trwsio gan deiliwr, ac ati 2) Gwisgoedd arbennig i fynd i rywun arbennig 3) Siop elusen, #WiWevent, Uwchgylchu ac ati.
 • Ewch ati i hongian eich dillad-IE yn ôl gyda’r cambren o chwith er mwyn cael ffordd hawdd o weld beth rydych yn ei wisgo neu ddim yn ei wisgo y tymor hwn. Bydd hynny’n ei wneud yn haws o lawer y tro nesaf!

A hoffech gael mwy o help gyda’ch clirio eleni? Cysylltwch â mi gyda’ch cwestiynau a’ch pryderon: daisy@wardrobe-workshop.com a byddaf yn hapus i helpu.

Daisy Schubert at a Wardrobe Workshop event in Palmers Green.

Mae Daisy Schubert yn steilydd personol. Ei gwefan yw Wardrobe Workshop