Montage of images of people promoting Fashion Revolution.

Fashion Revolution – creu diwydiant sy’n deilwng o’n cariad

Sefydlydd/Cyfarwyddwr Fashion Revolution, Orsola de Castro, yn ateb ein cwestiynau.

Mae Fashion Revolution bellach yn ei drydedd flwyddyn. Roeddem eisiau darganfod sut mae’n gweddu â nodau Caru Eich Dillad.

Sut byddech yn disgrifio Fashion Revolution i bobl sy’n newydd i’r mudiad? Beth yw ei nodau?

Mae Fashion Revolution yn fudiad byd-eang mewn 89 o wledydd. Rydym wedi creu llwyfan byd-eang y gallwn ei ddefnyddio i holi cwestiynau, codi safonau a gosod enghraifft ar draws y diwydiant o sut beth yw gwell.

Mae’r mudiad yn cynnwys dylunwyr, brandiau, manwerthwyr, y wasg, cynhyrchwyr, academyddion, sefydliadau ac elsuennau sy’n galw am ddiwygiad systematig o’r gadwyn gyflenwi ffasiwn. Er bod llawer wedi cael ei wneud gan sefydliadau unigol dros y blynyddoedd i achosi newid, mae Fashion Revolution yn darparu llwyfan ar gyfer mentrau arfer gorau ar draws y gadwyn gyflenwi. Popeth o fasnach deg, sy’n canolwyntio ar y ffermwr cotwm ar ddechrau’r gadwyn gyflenwi, i’r dylunwuyr sy’n dod o hyd i ffyrdd creadigol i leihau gwastraff.

Rydym yn gwybod bod pwysau a chymhlethdodau ein diwydiant ffasiwn byd-eang yn ei gwneud hi’n anodd cyflawni cynaliadwyedd, ond trwy gydweithio a chasglu tystiolaeth, a gweithio ochr yn ochr ag arbenigwyr, bydd Fashion Revolution yn arddangos atebion cynaliadwy ac yn eu trosglwyddo i realiti sy’n gweithio yn y diwydiant ffasiwn.

Mae Fashion Revolution bellach yn ei drydedd flwyddyn. Sut mae wedi datblygu ers i chi ddechrau? Beth yw eich prif ffocws eleni?

Mae Fashion Revolution wedi dod yn gatalydd ar gyfer newid trwy nifer o lwybrau. Rydym eisiau codi ymwybyddiaeth o gost gwirioneddol ffasiwn a’i effaith ym mhob cam o’r broses gynhyrchu a defnyddio; dangos i’r byd bod newid yn bosibl trwy ddathlu’r rheiny sy’n gysylltiedig â chreu dyfodol mwy cynaliadwy; dod â phobl at ei gilydd ar hyd y gadwyn werth i ofyn cwestiynau a rhannu arfer gorau; a gweithio tuag at newid hirdymor, ar draws y diwydiant, a chael consensws gan y gadwyn gyflenwi gyfan ynghylch pa newidiadau sydd angen eu gweithredu.

Eleni, rydym yn cyflwyno Wythnos Fashion Revolution, rhwng 18 a 24 Ebrill 2016, a bydd brandiau a manwerthwyr yn cael eu herio i gymryd cyfrifoldeb dros yr unigolion a’r cymunedau y mae eu busnesau’n dibynnu arnynt. Trwy gymryd hun-lun o chwith, ei roi ar y cyfryngau cymdeithasol, a gofyn i’r brand ‘Pwy wnaeth wneud fy nillad?’, gall pobl ledled y byd ddangos cefnogaeth i fwy o dryloywder ar hyd y gadwyn gyflenwi ffasiwn.

Mae llawer o’r diwydiant ffasiwn yn cuddio eu pennau yn y tywod. Mae Fashion Revolution yn fudiad byd-eang a byddwn yn cyflwyno’r neges yn uniongyrchol oddi wrth y ffermwr cotwm, y lliwiwr yn y melinau, y wniadwraig, y gwëwr, y gwëydd, i’r defnyddiwr, i ddangos y gwir, i ddangos ble mae angen achosi newid, a sut gallwn ni, fel defnyddwyr, wneud gwahaniaeth. Er mwyn i newid gwirioneddol ddigwydd, rhaid i bob rhan o’r gadwyn gyflenwi ymrwymo i newid, ac mae hynny’n ein cynnwys ni.  

Ysbrydolwyd Fashion Revolution gan broblemau cadwynio cyflenwi, ond sut mae hyn yn cyd-fynd â phroblemau ynghylch cynaliadwyedd a’r ffordd rydym yn defnyddio dillad?

Rydym ni gyd yn rhan weithredol o’r ateb os byddwn yn dewis gweithredu’n wahanol a gwneud newidiadau i’r ffordd rydym yn dehongli a phrynu ein dillad. Trwy ddylanwadu ar y cyhoedd i wneud dewisiadau prynu gwell, trwy greu ymwybyddiaeth ac ymdeimlad o gyflawniad wrth fod yn rhan o fudiad dros newid, gall y cyhoedd chwarae rhan mewn sicrhau diwydiant tecach.

Mae eich llawlyfr How To Be A Fashion Revolutionary yn amlygu “meddylfryd” - y ffordd rydym yn meddwl am ddillad - fel un o’r pethau sydd angen ei newid. A allwn ni ddisgwyl i fashionistas roi’r gorau i ffasiwn gyflym mewn gwirionedd?

Nid ydym ni eisiau i fashionistas roi’r gorau i ffasiwn! Rydym yn gyfan gwbl yn erbyn boicotio a chywilyddio. Rydym eisiau annog pobl i garu ffasiwn, i ddeall ffasiwn, i werthfawrogi ffasiwn. Rydym yn brotest o blaid ffasiwn. Ond rydym eisiau gweld diwydiant sy’n deilwng o’n cariad a’n parch, diwydiant sy’n ymwybodol yn gymdeithasol ac yn amgylcheddol, ac sy’n parchu ei weithwyr dillad.

Mae digwyddiadau Fashion Revolution eleni yn cynnwys The Upcycle Project a Late Night Charity Shopping. Pa mor bwysig yw uwchgylchu a siopa mewn siopau elusen fel dewisiadau eraill yn lle ffasiwn cyflym?

Gydag argyfwng byd-eang yn gysylltiedig â dadlwytho ein dillad ar wledydd datblygol a’r ffaith fod hyn wedi arwain at golli crefftau a sgiliau lleol (heb anghofio’r swm o ddillad ail-law sy’n cael ei losgi neu ei anfon i safleoedd tirlenwi oherwydd na ellir ei ailgylchu), mae angen i ni ymyrryd ar y lefel honno: mae’n hynod bwysig. I mi, mae prynu o siopau elusen, trwsio, addasu ac uwchgylchu wedi dod yn fwy nag edrychiad ffasiwn - mae’n ddatganiad gwleidyddol.

Rydym yn dwlu ar eich themâu #haulternative eleni – syniadau creadigol ar gyfer peidio â phrynu dillad newydd. Ydych chi o’r farn y bydd adeg pan fydd y syniadau hyn yn dod yn rhan o’r brif ffrwd? A pha effaith fyddai hyn yn ei chael ar y diwydiant ffasiwn?

Wel, gan ystyried fod H&M wedi cael ei “ysbrydoli” gan ein syniad haulternative ar gyfer ei #hmrehaul, byddwn i’n dweud bod ein syniad eisoes yn y brif ffrwd!

Beth yw’r ffordd orau i bobl gymryd rhan yn wythnos Fashion Revolution?

Lawrlwythwch ein llyfryn How To Be A Fashion Revolutionary, cwblhewch Haulternative, byddwch yn chwilfrydig, darganfyddwch, gwnewch rywbeth a gofynnwch i’r brandiau #whomademyclothes. Mae hyn yn ddechrau da.

 

Orsola de Castro