Pile of discarded clothes

Gone for good: dod o hyd i gartref da ar gyfer eich dillad dieisiau

Mae Gone for Good yn ap newydd sy’n eich helpu i roddi dillad dieisiau i elusen trwy gael rhywun i’w casglu o’ch carreg drws.

Bydd nawr yn cael ei lansio’n genedlaethol yn dilyn cynllun peilot ym Manceinion. Gofynnom i Mark Charnock, eu Rheolwr Gyfarwyddwr, ddweud mwy wrthym.

Beth yw Gone for Good a sut mae’n gweithio?

Mae Gone for Good yn ap ffôn clyfar sy’n ei gwneud hi’n hawdd i bobl roddi nwyddau dieisiau i elusen. Mae’n gweithio trwy ganiatáu i roddwyr lanlwytho lluniau a gwybodaeth sylfaenol am eu nwyddau dieisiau trwy’r ap. Mae’r system wedyn yn dod o hyd i elusen a fydd yn casglu’r eitemau hynny’n rhad ac am ddim, o god post y rhoddwr.

O ble daeth y syniad?

Un o’r sefydlwyr a gynigiodd y syniad, a oedd wedi gwirfoddoli mewn siopau elusen, a sylwi ar nifer o broblemau gweithredol y gellid eu gwella, a chynigiodd yr ap fel ffordd o ddatrys nifer o’r problemau hynny. Fe’i ysbrydolwyd gan y ffordd yr oedd apiau eraill (fel Uber, Just Eat, Trainline) yn helpu’r cyhoedd i gyrchu gwasanaethau oddi wrth nifer o ddarparwyr gwahanol ar yr un pryd.

Beth yw rolau eich elusen a’ch partneriaid corfforaethol?  

Rôl yr elusennau, wrth gwrs, yw derbyn a chasglu nwyddau oddi wrth y rhoddwr ac wedyn gwerthu’r nwyddau hynny i godi arian ar gyfer pa bynnag achos da y mae’r elusen honno yn ei gynorthwyo. Rôl y corfforaethau yw annog eu rhanddeiliaid (staff yn bennaf, ond cwsmeriaid a chleientiaid weithiau) i lawrlwytho a defnyddio’r ap fel ffordd o godi arian ar gyfer achosion da ac annog mwy o ailddefnyddio ac ailgylchu.

Os yw pobl eisiau rhoddi dillad, a oes rhaid rhoddi bag llawn neu a fydd elusennau’n casglu un eitem yn unig?

Y peth allweddol yw gwerth posibl. Yn ddelfrydol, mae elusennau’n hoffi bagiau o ddillad. Po fwyaf sydd ar gael, po fwyaf o werth y gallant sicrhau trwy eu gwerthu nhw. Fodd bynnag, petai gennych ddilledyn unigol o werth uchel (fel dillad label dylunydd), efallai y byddai elusennau’n eu casglu nhw. Y peth allweddol yw bod gwerth ailwerthu’r nwyddau yn talu cost anfon cerbyd allan i’w casglu’n rhwydd, er mwyn i’r elusen allu cael elw i’w wario ar achosion da.

Faint o ddillad yr ydych chi’n disgwyl y bydd yn cael ei roddi trwy’r ap?

Dillad oedd yn cyfrif am 10% o’r holl roddion yn ôl nifer yn ystod y peilot. Roedd y mwyafrif yn eitemau dodrefn mwy y byddai pobl yn ei chael hi’n anodd eu symud ar eu pennau eu hunain. Dros amser, byddem yn disgwyl i’r gyfran o ddillad a roddir trwy’r ap gynyddu. Bydd fersiynau dilynol hefyd yn nodi sut i’w gwneud hi’n hawdd i roddwyr ddod o hyd i leoedd cyfleus i adael bagiau o ddillad, yn ogystal â rhoi trefniadau ar waith ar gyfer casglu rhoddion dillad llai trwy negeswyr.

Pam mae rhoddi dillad i elusen yn bwysig?

Mae’n bwysig oherwydd mae’n un o’r ffynonellau mwyaf o arian sy’n cael ei godi gan elsuennau trwy eu gweithgareddau masnachu, sy’n cyfrif am dros hanner gwerth gwerthiant mewn siopau elusen.

Yn olaf… beth ydych chi’n ei wneud yn bersonol i “Caru Eich Dillad” a’u cadw nhw allan o safleoedd tirlenwi?

Rwy’n ddyn nodweddiadol! Dwi ddim yn prynu llawer o ddillad newydd. Mae fy nillad yn cael eu gwisgo am sawl blwyddyn. Pan fyddaf yn penderfynu, o’r diwedd, i wneud lle yn y wardrob, rwyf fel arfer yn rhoddi fy nillad dieisiau i siopau elusen;  fe wnes i roddi i Ymchwil Canser y DU fis diwethaf. Yn olaf, dwi ddim yn taflu hen grysau-t na fyddai’n werth rhyw lawer, os unrhyw beth, i elusen; cânt eu defnyddio fel carpiau ar gyfer gwaith tŷ.