Siswrn, botymau ac eitemau gwnïo eraill.

Gwnïo-Gymdeithasu yn Caru Eich Dillad Llundain

Esboniodd Emma o Awdurdod Gwastraff Gorllewin Llundain bod y gweithdai gwnïo yn ymwneud â mwy na thrwsio’n unig: maent yn ddigwyddiadau cymunedol.

Yma yng ngorllewin Llundain, rydym wedi bod yn cynnal cyfres o weithdai gwnïo fel rhan o Caru Eich Dillad Llundain, a drefnwyd mewn partneriaeth â Recycle for London a Caru Eich Dillad.

Roedd y diddordeb a ddangoswyd yn y gweithdai yn y cyfnod cyn eu cynnal yn wych, ond nid oedd yn cymharu â’r brwdfrydedd ar y diwrnod, fel y gwnes i ddarganfod yng ngweithdy trwsio Harrow yr wythnos hon.

Pan gyrhaeddais Lyfrgell Wealdstone, fe wnes i gyfarfod â’r athro gwnïo, Barley Massey, o Fabrications.

Barley Massey mewn gweithdy gwnïo Caru Eich Dillad.

Mae gan Barley flynyddoedd o brofiad gwnïo a chrefft, ac mae’n cynnal llawer o ddosbarthiadau bob wythnos o’i gweithdy yn nwyrain Llundain. Mae cofrestriadau ar gyfer y digwyddiad wedi bod yn uchel iawn, felly roedd wedi gwahodd cynorthwyydd i ddod i helpu sicrhau bod gan bawb yr help yr oedd ei angen arnynt. Fe wnaeth pawb gyrraedd yn brydlon, yn llawn egni.
Dechreuodd Barley y gweithdy trwy ofyn i bawb gyflwyno eu hunain, esbonio eu cefndir gwnïo a beth yr oeddent eisiau ei ddysgu yn y sesiwn. Er yr oedd ganddi amlinelliad o’r gweithgareddau, fe wnaeth greu argraff arnaf wrth wneud newidiadau i ychwanegu beth yr oedd pobl wedi’i ddweud yr hoffent ei ddysgu yn ystod y bore. Fe wnaeth y bobl a oedd yn bresennol ymateb yn dda i hyn hefyd, ac roeddent wrth eu bodd yn cael gweithio ar beth yr oeddent eisiau ei ddysgu, gydag anogaeth a help, beth bynnag oedd lefel eu sgiliau gwnïo.

Dywedodd pobl bod y “tiwtoriaid yn gynorthwyol iawn a bod awyrgylch da, ac ymdeimlad o gymuned lle mae’r myfyrwyr yn helpu ei gilydd.”

Wrth i’r sesiwn fynd yn ei blaen, fe wnaeth y rheiny a oedd yn bresennol ddechrau gweithio ar y dillad yr oeddent wedi dod gyda nhw i’w trwsio neu ddilyn y gweithgarwch gweithdy cynlluniedig. Roedd yr ystafell yn llawn pobl yn sgwrsio, am wnïo ac am fywyd yn gyffredinol. Roedd yn hyfryd gweld pobl yn cyfnewid sgiliau ac yn edmygu gwaith ei gilydd. Roedd hefyd yn ddiddorol gwrando ar sgyrsiau ynghylch pam yr oedd y sgiliau hyn yn bwysig a’i bod hi’n drueni eu bod nhw wedi cael eu colli. Nid cwrs gwnïo’n unig oedd hwn: roedd yn ddigwyddiad cymunedol.

“Mae’r gweithdai hyn yn bwysig i’r gymuned. Roedd gweithdy’n arfer cael ei gynnal, ac roedd yn llawn ac yn boblogaidd. Maent o fudd gwirioneddol i’r gymuned,” meddai un fenyw.

Pobl yn gwnïo mewn gweithdy Caru Eich Dillad.

Wrth i’r sesiwn ddod i ben, cefais fy llethu â chwestiynau ynghylch pryd fyddai’r un nesaf yn cael ei chynnal. Amlygodd hyn y galw am nid yn unig weithdai sgiliau gwnïo, ond grŵp cymunedol i rannu sgiliau. Roedd llawer o’r bobl a oedd wedi cyfarfod yn y digwyddiad hwn eisoes wedi cyfnewid gwybodaeth neu wedi gwahodd ei gilydd i grwpiau gwau eraill yn y dyfodol. Roedd rhai eraill wedi gofyn i mi am wybodaeth am rai o’r gweithdai eraill yr ydym yn eu cynnal, a dywedais y byddwn i’n eu gweld nhw yno! Diolchodd bob un i Barley a’i chynorthwyydd am eu help rhyfeddol.

Dywedodd un unigolyn hapus wrthyf: “Roedd defnyddio peiriant gwnïo yn arfer bod yn ddryslyd, ond nawr rwy’n llawer mwy hyderus.”

Yn gyffredinol, roedd y gweithdy’n llwyddiant mawr, gyda llawer o bobl yn bresennol ac adborth rhyfeddol. Roedd yn amlwg bod y rheiny a oedd yn bresennol wedi dysgu sgiliau trwsio gwerthfawr a’u rhannu â phobl eraill, gobeithio!
Yn olaf, dywedodd un o drigolion Harrow: “Dysgais lawer, a roddodd yr hyder i mi roi cynnig ar bethau newydd adref. Roedd yn union beth yr oeddwn yn chwilio amdano!”

Rydym yn edrych ymlaen at y rhai nesaf!

Mwy o wybodaeth am ddigwyddiadau gorllewin Llundain.

Cynhelir digwyddiadau tebyg ledled Llundain trwy gydol mis Hydref fel rhan o Caru Eich Dillad Llundain. Dewch o hyd i ddigwyddiad yn agos atoch chi.