Denim fabric that has been mended.

Gwneud y mwyaf o’ch jîns

Er mwyn anrhydeddu Diwrnod Jeans for Genes, dyma’n prif awgrymiadau ar garu eich jîns a sicrhau eu bod nhw’n parhau i edrych yn wych yn hwy.

Mae’r rhan fwyaf ohonom yn berchen ar o leiaf un pâr o jîns, ond a ydych chi’n gofalu amdanynt yn iawn? Dyma ein hawgrymiadau ar ofalu am eich jîns er mwyn iddyn nhw bara’n hwy ac, o bosibl, arbed arian i chi!

Pam mae mor bwysig cadw eich jîns yn hwy? Dangosodd ymchwil y gallai ymestyn oes dillad o naw mis arbed oddeutu £5 biliwn y flwyddyn a lleihau ôl-troed carbon, dŵr a gwastraff oddeutu 20-30% yr un.

Golchi neu beidio â golchi?

Dyna’r cwestiwn. Mae dadl barhaus ynghylch pa mor aml y dylech olchi eich jîns, yn enwedig os ydynt wedi cael eu gwneud o ddenim crai. Po fwyaf y byddwch yn ei adael rhwng golchi, po fwyaf y bydd y denim yn meddalu, yn mowldio i siâp eich corff ac yn dangos marciau gwisgo sy’n rhoi golwg unigryw i’r jîns. Mae rhai pobl yn gadael chwe mis rhwng golchi eu jîns - gweler The No Wash Club.

Rhewi-glanhau jîns

Os oes angen adfywio eich jîns, beth am roi cynnig ar rhewi-glanhau? Plygwch eich jîns a’u rhoi nhw mewn bag plastig seliedig, yna eu rhoi nhw yn y rhewgell am 24 awr. Nid yw rhewi-glanhau yn cael gwared ar faw na staenau, ond mae’n lladd y germau sy’n achosi jîns i arogleuo.

Yn ôl tîm o fyfyrwyr ac athrawon a wnaeth brofi pâr o jîns ym Mhrifysgol Alberta, nid yw gwisgo jîns denim crai am 15 mis heb eu golchi yn achosi unrhyw risgiau i iechyd. (Ffynhonnell).

Sut i olchi eich jîns

Pan fydd angen i chi olchi a sychu eich jîns, mae rhai ffyrdd hawdd i wneud yn siŵr eich bod chi’n cadw’r lliw i edrych yn wych, ac osgoi unrhyw drychinebau crebachu. 

Golchi mewn peiriant golchi

 • Darllenwch label eich jîns i gael cyfarwyddiadau golchi penodol. O.N.: Dylid golchi rhai jîns ar eu pennau eu hunain oherwydd gall y lliw redeg.
 • Dylech gau sipiau a botymau a throi jîns o chwith cyn eu golchi (mae hyn yn lleihau colli lliw a threulio ffabrig ar yr ochr gywir).
 • Golchwch y jîns ar gylchred ysgafn ar dymheredd oer (30°C) gyda lliwiau tebyg.
 • Dylech osgoi gorlwytho eich peiriant golchi i leihau crychau a sicrhau golch mwy trwyadl.
 • Defnyddiwch lanedydd golchi ysgafn (dim cannydd), neu un wedi’i ddylunio ar gyfer lliwiau tywyll, i helpu atal y lliw rhag pylu. Dylech osgoi defnyddio gormod o lanedydd - mae ychydig bach yn mynd yn bell fel arfer.

Golchi â llaw

 • Llenwch fath ag oddeutu 15cm o ddŵr oer ac ychwanegwch lanedydd golchi ysgafn.
 • Rhowch eich jîns yn y bath, wedi’u hymestyn allan yn wastad, a gadewch iddynt socian am 30 munud.
 • Rinsiwch y jîns yn dda, a gwasgwch gymaint o ddŵr allan ag y gallwch, yna eu sychu.

Sychu

 • Trowch y jîns y ffordd gywir a’u tynnu i’w siâp cywir pan fyddant yn llaith. Dylech naill ai eu sychu ar lein ddillad neu, os yw’n bosibl, eu sychu’n wastad i leihau’r angen i smwddio.
 • Dylech osgoi eu sychu mewn peiriant sychu dillad oherwydd gall hyn achosi crebachu, treulio ychwanegol, ac mae’n costio mwy hefyd.

Smwddio eich jîns

 • Trowch eich jîns o chwith.
 • Rhowch eich haearn smwddio ar osodiad gwres uchel (cotwm) gan ddefnyddio stêm (gwnewch yn siŵr eich bod chi’n cyfeirio at label gofal y jîns - efallai y bydd angen gosodiad haearn smwddio oerach ar eich jîns os nad ydynt wedi cael eu gwneud o gotwm pur).
 • Defnyddiwch glwtyn gwasgu cotwm meddal rhwng yr haearn smwddio a’r jîns.
 • Smwddiwch y bagiau poced yn gyntaf.
 • Gosodwch un goes ar y tro yn wastad ar y bwrdd smwddio, gan gydweddu eich semau (ochr wrth ochr). Smwddiwch y semau’n wastad, yna smwddio y tu mewn i’r goes. Trowch y goes drosodd a smwddio’r ochr arall. Gwnewch yr un peth ar gyfer y goes arall.
 • Smwddiwch y llinyn gwast.

Trwsio eich jîns

Gallwch ymestyn oes eich hoff jîns trwy eu trwsio neu eu haddasu.

Os nad ydych chi eisiau trwsio eich jîns eich hun, mae digon o bobl sy’n trwsio dillad ar y stryd fawr allai wneud hyn i chi. Mae gwasanaethau trwsio/addasu jîns arbenigol hefyd, fel The Denim Doctor.

Os yw’r lliw wedi pylu ond mae’ch jîns mewn cyflwr da o hyd, dylech ystyried eu lliwio nhw. Mae lliw i’w ddefnyddio mewn peiriant golchi neu liw i’w ddefnyddio â llaw ar gael mewn llawer o liwiau yn siopau’r stryd fawr ac ar-lein. Bydd yn costio oddeutu £3.50 - £5.50 i liwio un pâr o jîns oedolyn. Gallwch brynu paint ffabrig hefyd i wneud dyluniad creadigol ar eich jîns.

Os na allwch wisgo eich jîns mwyach...

 • Rhowch nhw i siop elusen (os na ellir eu gwisgo, gallant werthu’r jîns i’r ffabrig gael ei ailbrosesu).
 • Defnyddiwch y jîns i wneud rhywbeth arall – mae llawer o syniadau creadigol iawn ar gael ar y rhyngrwyd. Cymerwch gipolwg ar ein casgliad o syniadau uwchgylchu denim ar Pinterest i ddechrau arni.
 • Fel arall, ystyriwch brynu neu brydlesu eich jîns o gwmni fel MUD Jeans – maent yn derbyn y jîns y gwnaethoch eu prynu oddi wrthynt yn ôl ar ddiwedd eu hoes, ac yn ailddefnyddio’r defnydd.

Os ydych chi erioed wedi tybio o ble mae denim yn dod a sut caiff ei wneud, ewch i’n blog Ffocws ar Ffabrig ar bopeth denim.

Confused by care labels?

Use our handy Care Label Guide to brush up on your knowledge when it comes to washing, drying and ironing to make sure your clothes are cared for in the best possible way.

Guide to Care Labels