Reflections on buying no new clothes

Myfyrio ar flwyddyn o beidio â phrynu unrhyw ddillad newydd

Sut beth yw peidio â phrynu unrhyw ddillad newydd am flwyddyn gyfan? Mae Gillian yn rhannu ei phrofiad a’r gwersi a ddysgodd ar hyd y ffordd.

Wel, mae fy mlwyddyn hunanwneuthuredig o beidio â phrynu unrhyw ddillad newydd wedi dod i ben. Amser i mi frwydro i gyrraedd sêls mis Ionawr i wneud iawn am yr amser a gollais, i brynu eitemau newydd ar gyfer fy wardrob a chael bargeinion.

Wel… dim llawer. A dweud y gwir, ddim o gwbl!

Mae’r flwyddyn hon wedi newid y ffordd yr wyf yn ystyried sut i brynu dillad. Nid wyf wedi cael fy nhemtio i fynd i siopa ac rwy’n dal i deimlo’r wefr o ddod o hyd i fargeinion hyd yn oed yn well mewn siopau elusen! Ar sail yr hyn rwy’n teimlo ar hyn o bryd, rwy’n meddwl y byddaf yn dal i brynu swmp o’m dillad o siopau elusen.

Mae rhai eitemau o ddillad yr wyf yn meddwl y bydd rhaid i mi ildio iddynt yn y dyfodol agos, nad oedd angen i mi eu prynu'r llynedd. Ni phrynais unrhyw drowsusau, jîns na chot gaeaf am flwyddyn gyfan. Ar hyn o bryd, rwyf o’r farn bod angen i mi wella fy sgiliau gwnïo, er mwyn i mi allu addasu ffit y mathau hyn o eitemau o siop elusen, i gael y ffit gywir. Neu efallai y gallwn i fod yn ffodus, a dod o hyd i’r union beth pan fyddaf yn pori drwy reiliau siop elusen. Mae’r cyfan yn rhan o beth sy’n cynnal fy niddordeb ac yn gwneud i mi fynd yn ôl dro ar ôl tro.

Rwyf hefyd wedi mwynhau’r her greadigol a gwella fy sgiliau gwnïo – yn ogystal ag arbed llawer o arian ar yr un pryd!

Trwsio amdani!

Sylwais nad oedd rhai eitemau mewn cyflwr perffaith, ar ôl mynd â nhw adref, neu ar ôl edrych arnynt yn agosach. Gan nad oedd gen i ddim i’w golli, rwyf wedi ymarfer trwsio tyllau mewn eitemau o siop elusen. Rwyf wedi canfod amrywiaeth eang o diwtorialau defnyddiol ar-lein yr wyf wedi rhoi cynnig arnynt ar ddillad presennol – i addasu a thrwsio hemiau, er enghraifft.

Trafod â gofal

Mae prynu dillad gwlanog a ffabrigau cain eraill yr oedd angen eu golchi wedi agor fy llygaid i’r ffordd orau i drin y defnyddiau hyn, a hefyd, y ffyrdd gorau i lanhau staenau.  

Nid yw popeth y byddwch yn ei brynu yn ail-law wedi cael ei ddefnyddio

Cefais fy synnu gan faint o ddillad heb eu gwisgo sydd mewn siopau elusen, sydd â labeli a thagiau’r siop wreiddiol arnynt o hyd. Byddech yn rhyfeddu ar beth y gallwch ddod o hyd iddo!

Prynu’n well

Rwy’n prynu dillad o ansawdd gwell o siopau elusen a fydd fwy na thebyg yn para’n hwy na phetawn i wedi prynu eitem debyg o siop newydd. Rwyf hefyd wedi prynu dillad â siâp ac arddull fwy clasurol.

Cymerwch eich amser

Gall chwilio am ddillad ail-law, a dod o hyd i rywbeth yr ydych yn ei hofi, gymryd amser - ond gall fod yn foddhaus hefyd ac mae’n fwy gwerth chweil, yn bendant! Hefyd, byddwch yn debygol o brynu eitemau annisgwyl nad oeddech yn gwybod eich bod chi eu hangen, ond sy’n edrych yn dda beth bynnag. Roedd gen i gwpwl o briodasau i’w mynychu’r llynedd, a chymerodd ychydig mwy o amser a chynllunio na’r arfer.  Hefyd, roedd gen i bwmp babi i’w wisgo, felly dysgais i edrych am feintiau mwy ac arddulliau mwy hyblyg y gallwn eu haddasu i mi.

Yn ogystal â chymryd mwy o amser i ddod o hyd i’r dillad cywir, ni allwch eu gwisgo nhw’n syth oddi ar y peg bob amser – fel arfer, bydd angen eu golchi o leiaf cyn i chi allu eu gwisgo nhw. 

Crwydro siopau

Ar ôl cerdded trwy siopau dillad newydd, rwy’n dal i fwynhau hynny ac yn hoffi edrych ar ddillad. Defnyddiwch siopau ar gyfer ysbrydoliaeth i addasu eitemau eraill o ddillad yr ydych yn berchen arnynt neu y byddwch yn eu prynu o siopau elusen.

Gosodwch rai rheolau sylfaenol

Roeddwn i’n hapus gyda’m rheolau, a rhoddodd gymorth i wneud yr her yn fwy cyflawnadwy i mi a chadw ati am y flwyddyn gyfan. Er enghraifft, penderfynais gadw fy nillad presennol, a phrynu dillad isaf ac esgidiau newydd, ond roedd rhaid i bopeth arall fod yn ail-law. Byddwch yn hyblyg ac yn feddwl-agored – os nad yw’n gweithio, rhowch yr eitem yn ôl i siop elusen!

Rhowch gynnig arni, efallai y byddwch yn ei hoffi…

Rwyf wedi bod yn rhannu fy mhrofiadau gyda nifer o bobl o’m cwmpas. O ganlyniad, mae rhai ohonynt wedi dechrau mynd i siopau elusen ac wedi cael eu synnu gan beth y maent wedi dod o hyd iddo - ac yn ddieithriad, maen nhw wedi prynu rhywbeth.

Felly, ewch amdani, a rhowch gynnig arni!