Mynd i’r afael a newid eich cwpwrdd dillad

Angen help i symleiddio eich cwpwrdd dillad a chwblhau ein haddewid #ClothesCall?

Dyma Flic Taylor, sy’n frwdfrydig dros steil ac yn economydd ffasiwn, yn rhannu ei phrofiad go iawn o glirio ei chwpwrdd dillad.

“Dyma’r amser o’r flwyddyn pan dw i’n torchi llewys ac yn mynd i’r afael â chyfnewid dillad yn y cwpwrdd.

Mae hi boFlicTaylor_Blog1.jpgb amser yn brofiad trist i bacio dillad haf sy’n llawn atgofion. Ond nawr dw i’n nôl y bocsys a bagiau storio ac yn edrych fel pe bawn i wedi cael fy llusgo trwy’r gwrych. Rwy’n chwilio am ddillad cynnes ar gyfer y dyddiau llwyd ac oer sydd o’n blaenau ni. Fodd bynnag, mae’r llinynnau gwasgau tynn yna a’r trowsusau tynn yn edrych yn amheus arna i, felly gwell i fi roi fy ngwydraid o gin i’r naill ochr!

Rwy’n cofleidio dillad fel pe baen nhw’n hen ffrindiau i mi; yn ddibynadwy ac yn gwneud i mi deimlo’n hapus. Rwy’n gweld dillad sydd angen eu haddasu, eu trwsio neu eu glanhau’n broffesiynol. Y pethau bach sy’n eu helpu i aros am dymor arall ac aros yn ffasiynol. Mae’r hen ffefrynnau yna hefyd, y streipiau, y bŵts beicio, yr hen got parka ffyddlon. Mae hyn fel chwarae bingo gyda chwpwrdd dillad gaeaf!

Arhoswch, dw i’n gweld dilledyn na ddylai fod yna o gwbl! Dilledyn sy’n newydd, gyda’r tagiau yn dal arno. Dilledyn hynod o hardd ac un y byddwn siŵr o fod yn ei wisgo pe byddwn yn byw bywyd moethus. Fodd bynnag, does dim moethusrwydd wrth bacio pecynnau cinio ysgol, llwytho’r peiriant golchi neu lanhau llanast y gath! Mae’n ddilledyn na allwn ni ddim ond ei wisgo pe byddai fy ngwast yr un maint â fy nghlun chwith!! Iawn, dyma gyfaddefiad llawn - mae’r dilledyn hwn yn rhy fach i mi hyd yn oed ystyried ei gadw yn fy nghwpwrdd dillad.

A bod yn deg, prynais y sgert ddu hardd Temperley hon gyda stydiau ar-lein (dyna sypreis) a gamblo y byddai hi’n ffitio. Fodd bynnag, alla i ddim mentro cyfri sawl gwaith dw i wedi prynu rhywbeth yn y sêl neu ar-lein, wedi croesi fy mysedd y byddai’n gweithio ond wedi diweddu’n ystyried deiet o lwch y tŷ a lemwn er mwyn mynd mewn iddo! Doedd dim modd dychwelyd y stydiau aur gwych yma a gallai wir ddim gwneud i hwn edrych yn dda o gwmpas un goes yn unig!

FlicTaylorSkirt2.jpg         FlicTaylorSkirt3.jpg

Wrth i chi symleiddio’ch cwpwrdd dillad a pharatoi’r bagiau hynny ar gyfer eich siop elusen neu ganolfan ailgylchu, dyma pam dw i’n meddwl y dylen ni chwerthin a dweud chwifio hwyl fawr wrth y dillad bach iawn yn ein cwpwrdd dillad.

1) Peidiwch â chadw unrhyw beth fydd yn annog unrhyw fath o hunan gasáu. Ni ddylai fod unrhyw gwestiwn ynglŷn â siâp eich corff, eich harddwch neu eich hunanhyder. Mae hyn yn wastraff llwyr o egni gwerthfawr. Mae bywyd, wir, yn rhy fyr. Dw i’n siŵr nad 

oes unrhyw un wedi gorwedd ar ei wely angau yn ysu am ragor o gyfleoedd i grïo a dwrdio eu hunain dros sgert nad oedd ganddyn nhw unrhyw obaith o’i botymu.

2) Os ydych yn cadw rhywbeth am resymau sentimental yna mae’n rhaid i’r dilledyn hwn wneud i chi wenu, chwerthin a hel atgofion hapus. Taflwch hwn os yw’n mentro sibrwd “dyddiau da tan i ti fwyta gormod o Kit Kats!”.

3) Peidiwch dwrdio’ch hunain am gasglu tunnell o ddillad amhriodol, o’r maint anghywir ac sydd heb eu gwisgo. Y prif beth yw eich bod wedi sylweddoli na ddylech fynd yn agos at siopau dillad pan rydych yn emosiynol neu’n rhithiol. A bod yn onest, galla i ddim mynegi barn - yn y gorffennol dw i wedi bod yn union yr un sefyllfa!

Mae pawb yma i ddysgu gwersi - a gyda llaw, rydych chi’n anhygoel! Amsugnwch bob owns o’r wers hon ac ewch yn eich blaenau’n hapus, yn fodlon â’ch siâp ac yn mwynhau’r hyn rydych yn ei wisgo. Mae gen i theori bod y Tylwyth Teg Karma, bob tro dw i’n rhoi bag o ddillad i elusen, yn anfon eitem wych ail-law ata i. Os wnewch chi roi, fe gewch chi rywbeth yn ôl. Heb amheuaeth!”

Mae Flic Taylor o Brydain ac yn byw yng Nghanada. Mae hi’n rhannu mwy ar ei gwefanhttp://www.loveagoodstripe.com

Gallwch ddilyn ei hanturiaethau hefyd ar

Facebook: @loveagoodstripe

Twitter: @Loveagoodstripe

Instagram: loveagoodstripe

FlicTaylor_Blog5 resized by Flic-51.jpg