Newidiwch eich ôl-troed carbon trwy addasu dillad

Rhowch fywyd newydd i ddillad trwy eu haddasu

Rydym ni’n fwtîc addasu dillad, ac rydym ni’n hoffi helpu pobl i ailddarganfod hen eitemau yn eu wardrob, trwy addasu a thrwsio. Mae amrywiaeth eang o eitemau’n cyrraedd ein siop bob dydd, o siwtiau a ffrogiau ffurfiol i hoff wisgoedd gan ddylunwyr, i’r eitemau y mae pobl yn eu gwisgo’n rheolaidd.

O waith trwsio syml i waith ail-ddylunio mwy cymhleth, mae cymaint y gallwch ei gyflawni trwy addasu dillad yn broffesiynol. Nid yn unig bod addasu dillad yn wych ar gyfer eich hyder, mae dewis addasu dillad yn lle eu taflu nhw i ffwrdd yn wych ar gyfer eich ôl-troed carbon.

Mae swm syfrdanol o ddillad yn cael eu taflu i ffwrdd bob blwyddyn, yn lle cael eu hailgylchu neu eu haddasu. Mae adroddiad WRAP, ‘Gwerthfawrogi ein Dillad: Cost ffasiwn y DU’, yn nodi bod oddeutu 300,000 tunnell o ddillad yn cael ei anfon i safleoedd tirlenwi a llosgi bob blwyddyn.  Golyga hyn fod oddeutu 25% o ddillad ôl-ddefnyddwyr yn cael ei daflu i’r bin, a bod y gweddill yn cael ei ailgylchu a’i ailddefnyddio, naill ai yn y DU neu dramor.

Wrth gwrs, os nad oes gennych chi ddiddordeb mewn dilledyn mwyach, rhoi neu ailgylchu yw’r dewisiadau gorau. Ar y llaw arall, mae addasu dillad yn ddewis gwych ar gyfer yr eitemau hynny yn eich wardrob rydych chi’n dal i’w hoffi, ond ddim yn eu gwisgo mwyach.

Rhowch fywyd newydd i ddillad trwy eu haddasu

Alterations_Suit_original_270461513.jpg

Yn ôl Treehugger, mae gan ddefnyddwyr y DU werth amcangyfrif o £30 biliwn o ddillad na chânt eu gwisgo yn eu wardrobau. Efallai mai’r rheswm dros hyn yw nad yw’r eitem yn ffitio mwyach, nid oedd yn ffitio’n dda yn y lle cyntaf, neu nid yw’n eich denu chi mwyach. Nid ydym ni eisiau taflu’r eitemau hyn i ffwrdd, ond nid ydym ni byth yn gwisgo nhw chwaith, sy’n eu gadael nhw mewn ebargofiant teilwraidd. Wrth addasu dillad, gall yr eitemau hyn fod yn rhai o’r prif ddillad yn eich wardrob eto!

Gall rhai addasiadau gael eu gwneud gan unrhyw un, yn enwedig gyda’r cyfoeth o gyngor a chanllawiau dillad ar-lein (gan gynnwys Caru Eich Dillad), ond efallai y byddai’n werth cysylltu â gweithiwr proffesiynol ar gyfer gwaith mwy cymhleth. Er enghraifft, mae’r mathau o ddillad y mae cleientiaid yn dod â nhw atom ni yn cynnwys:

Addasu Dillad Ffurfiol

Byddwch chi bob amser yn edrych yn rhyfeddol mewn siwt neu ffrog ffurfiol pan fydd yn eich ffitio chi’n berffaith. Hefyd, os ydych chi wedi diflasu â rhywbeth ac eisiau ei ailwampio i deimlo fel newydd, mae digon o ddewisiadau ar gyfer addasu siwtiau a ffrogiau. Addasu dillad priodas yw un o’r gwasanaethau mwyaf poblogaidd y mae cleientiaid yn gwneud cais amdano gennym, ond mae ffrogiau dawns, ffrogiau prom, siacedi cinio a ffrogiau coctel hefyd yn eitemau gwych i gael eu haddasu’r broffesiynol.

Addasu Dillad Gwaith a Hamdden

Efallai nad yw pobl yn ystyried bod dillad bob dydd yn haeddu cael eu haddasu, ond nid yw hyn yn wir. Mae dillad gwaith yn enghraifft berffaith o ddillad rydych chi’n eu gwisgo’n ddyddiol, ond efallai nad ydynt yn eich ffitio chi’n iawn, neu eu bod nhw’n teimlo’n anghyfforddus – bydd addasu eich siwt, crys, blows, neu ffrog yn helpu i’ch gwneud chi deimlo’n fwy hyderus a phroffesiynol.

Mae’r un peth yn wir am yr eitemau hamdden rydym ni’n eu gwisgo o ddydd i ddydd; gall eich hoff jîns, top neu siaced ledr elwa ar gael eu haddasu – ac mae addasu proffesiynol hyn yn oed yn rhatach na thaflu eitem i ffwrdd a phrynu un newydd yn ei le. Hefyd, rydych chi’n helpu’r amgylchedd: bydd eich wardrob a’r byd ar eu hennill!

large_Alteration.jpg