Close-up of hands sewing a piece of fabric.

Pam y stopiais i brynu dillad newydd

Mae ein blogiwr gwadd, Jen Gale, yn ysgrifennu am ei blwyddyn o beidio â phrynu unrhyw beth newydd, a sut mae hyn wedi newid ei hymagwedd at ddillad.

Treuliais i a’m teulu flwyddyn yn peidio â phrynu unrhyw beth newydd yn 2012/13, a sbardunodd hynny fy mrwdfrydedd ar gyfer bodloni a thrwsio pob math o bethau, gan gynnwys dillad.

Fodd bynnag, dysgais lawer am ein dillad yn ystod y flwyddyn o beidio â phrynu unrhyw beth newydd: o ble maen nhw’n dod; pwy allai fod wedi’u gwneud nhw; pa ddefnyddiau crai a ddefnyddir i’w gwneud nhw; pa effaith y mae hyn i gyd yn ei chael ar y blaned, a’r gweithwyr yn y diwydiant ffasiwn.

Ac fe wnes i’r penderfyniad, ar ôl i’n blwyddyn o beidio â phrynu unrhyw beth newydd ddod i ben, y byddwn yn parhau i brynu dillad ail-law yn unig, ac rwyf wedi cadw at hyn yn eithaf da.

Rydym ni i gyd wedi dod mor gyfarwydd â ffasiwn gyflym a’r cysyniad o ddillad mor rhad eu bod nhw bron yn dafladwy, ond rwy’n eiriolwr cryf dros fod yn fodlon gyda beth sydd gennych eisoes.

Gyda dau fachgen bach adref gyda mi, rwyf weithiau’n teimlo nad wyf byth yn cyrraedd gwaelod y pentwr trwsio, ond rwyf bellach yn eithaf mwynhau clytio trowsus, ac wedi meddwl am lawer o amrywiadau ar y thema.

Jeans with a star-shaped patch.

Rwyf hefyd wedi dod yn eithaf dyfeisgar yn meddwl am ffyrdd i orchuddio staenau amrywiol a blotiau paent – fe wnes i addasu un top trwy newid y llinell gwddf oherwydd nad oeddwn yn gallu cael gwared ar staen saim, ac felly wedi cael o leiaf blwyddyn arall o ddefnydd ohono; ac yn ddiweddar, dwi wedi gwnïo dyluniad haniaethol o ffelt ar lawes hoff gardigan i orchuddio marciau paent.

A needle-felted repair on a cardigan.

Mae cymaint o ffyrdd hawdd a syml i newid golwg dillad sydd gennym eisoes, ac yn bersonol, mae hyn llawer yn fwy boddhaus (yn llawer mwy caredig i’m waled!) na phrynu dillad newydd.

Rwyf wedi troi hen siwmper wlanog yn gardigan, a phâr o hen jîns yn sgert; a thrwy newid y botymau ar got o siop elusen, roedd gen i got hollol unigryw y mae pawb bob amser yn gwneud sylw amdani (mewn ffordd dda, gobeithio).

Jen wearing her upcycled cardigan and skirt.

Coat with new buttons.

Os byddaf yn dechrau diflasu ar fy nillad, a’m haddasiadau, yna rwy’n dwlu edrych yn y siopau elusen lleol, ac rwyf wedi cael llawer o fargeinion. Cyn gynted ag y dechreuais brynu fy nillad o siopau elusen, daeth fy wardrob yn fwy amrywiol. Yn gyflym iawn, prynais i oddeutu pedair ffrog "newydd" yn fuan ar ôl dechrau ar fy mlwyddyn bodloni a thrwsio, ac oherwydd bod yr euogrwydd o wario arian ar ddillad nad oeddwn 110% yn sicr amdanynt wedi diflanu, roeddwn i’n llawer mwy anturus.

Rwy’n hoff iawn o swishio hefyd, i’r graddau fy mod wedi sefydlu un yn fy nhref cartref, ac rydym yn cynnal digwyddiad swishio unwaith neu ddwy bob blwyddyn o leiaf. Mae’n ffordd wych i adfywio eich wardrob yn rhad ac am ddim, ac mae’n noson allan wych (rydym yn cynnal ein rhai ni mewn tafarn leol!).

Nid wyf, ac ni fyddaf fyth, yn ddilynwr ffasiwn brwd, ond hoffwn feddwl fy mod i’n llwyddo i beidio ag achosi embaras i’m plant o leiaf pan rwyf yn gadael y tŷ... 

Ac rwyf wir yn meddwl, gydag ychydig bach o feddwl, ac ychydig bach o wybodaeth (mae gan Caru Eich Dillad rai tiwtorialau ardderchog ar gyfer pob math o waith trwsio syml), gallwn ni gyd ddysgu i Garu Ein Dillad yn hwy, heb deimlo ein bod ni’n colli allan.

Treuliodd Jen Gale flwyddyn yn peidio â phrynu unrhyw beth newydd ac mae bellach wrthi’n ceisio cael pawb i fodloni a thrwsio. Ei gwefan yw My Make Do and Mend Life.