Siopa dillad ar gyfer plant sy’n tyfu’n gyflym

Sut gallwch chi ymdopi â’r angen i ddarparu dillad i blant sy’n tyfu’n gyflym? Yn y blog hwn, mae Tze Ching Yeung o Jake + Maya [Kids] yn trafod yr atebion.

Yn y DU, mae oddeutu 350,000 tunnell o decstilau sydd wedi’u defnyddio yn cael eu taflu allan ac yn cyrraedd safleoedd tirlenwi bob blwyddyn, ac mae dillad plant yn cyfrannu’n helaeth at y cyfanswm.

Mae llawer o sôn yn y cyfryngau y dylech chi, fel defnyddiwr ymwybodol, “Brynu llai. Gwneud dewisiadau da. Gwneud i ddillad bara” [Vivienne Westwood] Ond sut mae modd gwneud hynny gyda dillad plant?

Wrth gwrs, fe allech chi brynu llai, ond rhaid i chi barhau i brynu dillad newydd i’ch plant achos maen nhw’n tyfu! Maen nhw’n tyfu a thyfu ac yn mynd yn rhy fawr i’w dillad yn gyflym! Felly, hyd yn oed os ydych chi’n prynu’r dillad gorau posibl iddynt, byddant yn tyfu allan ohonynt yr un fath.

Beth ddylech chi ei wneud?

  1. Gofynnwch i’ch ffrindiau i roi hen ddillad eu plant i chi, a rhowch hen ddillad eich plant i ffrindiau eraill ac ati.
  2. Prynwch ddillad ail-law os yw’n bosibl.
  3. Trwsiwch. Mae nifer fawr o diwtorialau ar-lein ar gael lle gallwch ddysgu technegau trwsio syml. Fel arall, mae clytiau gwreslynu syml yn ffordd ardderchog o drwsio dillad.
  4. Pan fyddwch yn prynu dillad newydd, gwnewch yn siŵr eich bod yn dewis yn ofalus. Prynwch ddillad:
  • A fydd yn para, sydd â semau cryf ac sydd wedi’u gwneud o ddeunyddiau o ansawdd da.
  • Sydd â gwastau elastig.
  • Sydd â strapiau addasadwy.
  • Sydd yn weddol lac neu sydd â llewys neu goesau hirach na’r arfer.
  • Sydd yn niwtral o ran rhyw (bydd hynny’n ei gwneud hi’n haws eu rhannu nhw ag eraill).
  1. Rhoddwch. Ailgylchwch. Peidiwch â thaflu dillad i’r bin. Pan nad oes modd gwisgo dillad bellach, rhowch nhw i’r siop elusen leol neu, os nad ydynt yn ddigon da i’w gwisgo, gwnewch yn siŵr eich bod yn eu hailgylchu. Cofiwch fod deunyddiau naturiol yn haws i’w hailgylchu o gymharu â deunyddiau synthetig, felly prynwch gotwm organig lle mae hynny’n bosibl. Bydd gwneud hynny’n gwneud ailgylchu eich hen ddillad yn haws a hefyd yn diogelu’r gweithwyr a’r amgylchedd yn ystod y broses dyfu a chynhyrchu.

Beth bynnag wnewch chi, peidiwch â thaflu hen ddillad i’r bin.

Fel rhan o ymdrech i leihau gwastraff tecstilau o ddillad plant, mae Jake + Maya [Kids] newydd lansio ymgyrch Kickstarter i fynd i’r afael â dillad plant a thyfu.

Rydym ni wedi lansio casgliad o ddillad plant sydd wedi’u dylunio i dyfu gyda’r plant sy’n eu gwisgo. Rydym ni wedi cynnwys nodweddion addasadwy, lle bo’n bosibl, er mwyn ymestyn oes y dillad, ac mae pob eitem yn cynnwys pecynnau ymestyn syml i annog rhieni i addasu’r dillad ac i ddatblygu meddylfryd clytio a thrwsio.

Bydd tiwtorialau ar-lein ar gael i ddysgu rhieni sut i ymestyn a/neu drwsio dillad eu plant ond, rydym yn deall nad oes gan bawb yr amser i wneud hynny, ac felly byddwn hefyd yn darparu gwasanaeth trwsio/ailgylchu.

Trwy gynyddu hyd oes dilledyn gan 9 mis, gallwn leihau ôl troed amgylcheddol y dilledyn oddeutu 20-30%.

Datblygwyd yr ymgyrch hon i helpu i godi ymwybyddiaeth o wastraff tecstilau ac i annog rhieni i fod yn fwy ymwybodol o’r ffordd mae eu teuluoedd yn defnyddio tecstilau.

Wrth i’n plant dyfu, mae’n bwysig ein bod yn sicrhau eu bod nhw’n deall gwerth eu heiddo a, thrwy ofalu am eu dillad, rydych yn dangos iddynt eich bod chi’n gofalu amdanynt, eu dillad a’r amgylchedd.

“Mae arferion da sy’n cael eu dysgu yn ystod eich plentyndod yn gwneud gwahaniaeth mawr.” [Aristotle]

Mwy o fanylion am ymgyrch Jake + Maya [Kids].