Clothes on a clothes rail.

Sut ydym ni’n caru ein dillad yng Nghaerfaddon

Roedd cyngor Caerfaddon a Gogledd Ddwyrain Gwlad yr Haf eisiau annog trigolion lleol i garu eu dillad. Yn y blog gwadd hwn, mae’r Rheolwr Ymgyrchoedd, Lorinda Trebaczyk, yn esbonio pam y dewiswyd Wythnos Ffasiwn Caerfaddon i wneud hynny.

Gall ein trigolion yng Nghaerfaddon a Gogledd Ddwyrain Gwlad yr Haf ailgylchu dillad, esgidiau, ategolion a thecstilau’r cartref, fel tywelion a chyrtens, bob wythnos o’u cartrefi gan ddefnyddio ein gwasanaeth casglu – ond rydym yn dal i weld bod bron i 4% o’u sbwriel yn cynnwys tecstilau.

Rydym am wneud rhywbeth i newid hynny, felly eleni rydym yn cynnal ymgyrch tecstilau ac am wneud defnydd da o’r cymorth sydd ar gael gan ymgyrch Caru Eich Dillad. Dechreuom arni drwy anfon taflen i bob cartref gyda’n post Nadolig – gan addasu taflen WRAP Pasiwch ef ymlaen/Pass it on, ac rydym yn monitro tunelleddau er mwyn gweld yr effaith.

Yn nhymor yr haf, rydym yn ymuno â Resource Futures i weithio’n ddyfal gyda phum ysgol gynradd, yn ogystal â darparu gwasanaethau a chasgliadau tecstilau i ysgolion cynradd eraill yn ein hardal.

Fel her bersonol, fe wnes i addewid i beidio â phrynu unrhyw ddillad nac esgidiau am flwyddyn yn ystod 2015 (hyd yn oed eitemau ail law). Mae erthygl ynglŷn â’m profiad yn cael ei chyhoeddi yng nghylchgrawn staff y Cyngor. Roeddwn i’n teimlo fod gormod o bethau gen i (gan gynnwys 73 pâr o esgidiau!) ac roeddwn yn pryderu mwy a mwy ynglŷn â sut mae hyn yn effeithio ar ein planed, a’r gweithwyr sy’n gwneud ein dillad.

Lorinda Trebaczyk with a huge pile of shoes.

Ar ôl trafod gyda’m cydweithwyr, ffrindiau a theulu, penderfynodd ein tîm ymgyrchoedd gynnal ein Big Clothes Swap cyntaf yng Nghaerfaddon yn ystod digwyddiad mawreddog Wythnos Ffasiwn Caerfaddon 2016 (18–24 Ebrill).

Yn ystod yr wythnos hon, bydd y byd ffasiwn yn glanio yng Nghaerfaddon am wythnos gyfan o ddathlu ffasiwn sy’n addo trafodaethau ysgogol, digwyddiadau, arddangosiadau llwyfannau ffasiwn a llond gwlad o gynllunwyr disglair ac arbenigwyr ffasiwn byd-eang. Mae’r rhaglen hefyd yn cynnwys sesiwn ar Ffasiwn Cynaliadwy gyda Livia Firth, ond roeddem am gyfranogi drwy gynnal digwyddiad i wahodd ein trigolion i ddathlu dillad ail-law.

Felly, bydd ein digwyddiad cyntaf Big Clothes Swap yng Nghaerfaddon yn cael ei gynnal ddydd Mawrth, 19 Ebrill o 6.00pm–9.00pm yn Komedia yng Nghaerfaddon. Rydym yn gwahodd trigolion i ddod gyda’u ffrindiau a dod â dillad i’w cyfnewid, nid i siopa (i gael manylion llawn, ewch i www.bathnes.gov.uk/textiles). Rydym hefyd wedi gwahodd uwch-gylchwyr dillad lleol brwdfrydig i arddangos eu sgiliau, a bydd y rhai sy’n mynychu yn gallu gwneud bag tôt allan o hen grys-t. Byddwn yn cynnal sioe deithiol Caru Eich Dillad i drafod materion yn gysylltiedig â’r diwydiant ffasiwn ac ailgylchu, ac am werthfawrogi ein dillad.

Byddwn hefyd yn gofyn i drigolion wneud addewid i brynu o leiaf un dilledyn mewn siop elusen neu addo i drwsio un dilledyn yn 2016, a gofyn iddynt osod eu lluniau o’r eitemau hyn ar ein tudalen Facebook.

Os bydd y cyfnewid yn mynd yn dda, gobeithiwn gynnal digwyddiadau eraill tebyg ledled ein hardal, a chefnogi grwpiau lleol a all fod eisiau cynnal eu digwyddiadau eu hunain trwy gynnig pecyn benthyg yn cynnwys rheiliau dillad, cambrenni, drychau a phecyn arweiniad i’r digwyddiad.