Jumpers on a shelf

Syniadau storio i helpu i amddiffyn eich dillad

Mae rhoi eich dillad i’w storio yn ffordd wych o wneud iddynt bara, yn enwedig os wnewch chi eu pacio’n iawn fel eu bod yn aros mewn cyflwr da tan eich bod eu hangen nesaf.

Storio Dillad

Byddwch yn ofalus wrth hongian eitemau. Gall eu hongian am gyfnod hir achosi i ddillad golli eu siâp oherwydd bod eu pwysau’n tynnu yn erbyn yr hongiwr. Defnyddiwch yr holl ddolenni hongian sydd wedi eu gwnïo ar ddillad er mwyn eu cynnal wrth eu hongian. Hefyd, osgowch hongwyr gwifren gan y gall y rhain newid siâp dillad. Dewiswch rai pren o ansawdd da.

Sych lanhewch gotiau gaeaf, yna eu hongian y tu mewn i fagiau dillad er mwyn eu cadw’n lan ac wedi eu hamddiffyn.

Peidiwch â hongian eitemau wedi eu gwau neu eitemau jyrsi am gyfnod hir. Plygwch nhw’n ofalus a’u storio’n wastad.

Cadwch eitemau wedi eu storio yn ffres drwy ddefnyddio blociau cedrwydd neu fagiau lafant.

Storio bŵts, esgidiau a bagiau

Defnyddiwch hongwyr clip ar gyfer bŵts i’w cadw oddi ar y llawr. Mae cadw coesau bŵts ar agor yn bwysig i sicrhau bod aer yn cylchredeg ac mae eu hongian mor dda â’u cadw ar y llawr gyda phren y tu mewn iddynt. Mae eu hongian hefyd yn arbed lle ar y llawr ac yn edrych yn daclusach.

Os ydych yn storio bŵts ac esgidiau am gyfnod hirach, glanhewch nhw’n dda ac yna’u sgleinio a llenwch y traed â phapur swigod er mwy iddynt gadw eu siâp. Yn ddelfrydol, dylech eu cadw yn eu bocsys gwreiddiol, ond os nad yw’r rhain gennych gallwch brynu bocsys storio esgidiau. Os ydych yn defnyddio bocsys nad ydynt yn dryloyw, bydd gweld beth sydd yn y bocs yn haws os argraffwch chi lun o’r cynnwys a’i ludo ar y bocs.

Ceisiwch beidio â gadael bagiau llaw yn hongian o fachau am y tymor hir. Bydd y bachau yn niweidio’r dolenni ac ni fydd y bagiau’n cael eu gwarchod rhag llwch. Llenwch nhw â phapur swigod i’w helpu i gadw eu siâp (mae lledr yn gallu crychu a gall hyn ddifetha sut mae bagiau llaw drud yn edrych). Osgowch roi papur newydd neu dusw ynddyn nhw gan y gall tusw ddenu gwyfynod ac mae papur newydd yn cynnwys asid (dyna pam mae’n troi’n felyn dros amser). Yn olaf, storiwch fagiau i ffwrdd oddi wrth olau llachar fel nad yw’r haul yn eu pylu.

Storio tymhorol er mwyn cael rhagor o le

I’r rhan fwyaf ohonom, mae dillad haf a gaeaf yn dueddol o fod yn gymysg drwy’r flwyddyn. Syniad gwell yw cylchdroi dillad bob tymor. Mae hyn, nid yn unig yn rhoi mwy o le i chi, ond mae’n helpu dillad i bara’n hirach ac yn gwneud iddyn nhw deimlo’n newydd ac yn ffres eto pan fyddwch yn eu dadbacio.

Mae ystafelloedd hunan storio yn opsiwn gwych os ydych eisiau trio cylchdroi dillad. Dyma sut i storio pethau’n ddiogel:

  • Golchwch neu sych lanhewch bopeth, a’u smwddio os oes angen, cyn eu storio.
  • Gadewch le i ddefnydd anadlu drwy beidio â phacio bocsys yn rhy dynn.
  • Plygwch eitemau bregus rhwng haenau o dusw heb asid.
  • Defnyddiwch focsys cwpwrdd fel y gallwch hongian eitemau ar hongwyr o ansawdd da a’u helpu i gadw eu siâp gwreiddiol.
  • Os ydych yn storio dillad am amser hir, osgowch fagiau gwactod gan y gallan nhw wasgu’r ffibrau a difetha ymddangosiad dillad. Maen nhw’n iawn i’w defnyddio am amser byr - ychydig wythnosau yn unig.
  • Mae tybiau plastig gyda chaeadau yn ardderchog ar gyfer eitemau wedi eu plygu, ond mae’n syniad da eu leinio gyda chynfasau cotwm wedi eu plygu i gadw dillad wedi eu clustogi a’u hamddiffyn.
  • Triniwch fŵts ac esgidiau fel y byddech yn eu trin wrth eu storio gartref, gan eu hamddiffyn rhag colli eu siâp a’u glanhau yn gyntaf. Gan fod ystafelloedd hunan storio yn naturiol dywyll, does dim angen i chi boeni am olau haul yn eu difetha.
  • Paciwch eitemau tebyg gyda’i gilydd. Bydd dod o hyd i bethau lawer yn haws os yw’r holl siwmperi mewn un bocs, er enghraifft.
  • Os ydych yn storio cynfasau gwely, plygwch setiau sy’n cydweddu yn daclus ac yna rhowch bopeth mewn cas gobennydd o’r set.

Gydag ychydig o ofal a sylw does dim rheswm na all eich hoff ddillad bara am sawl tymor. Ac yn achos yr eitemau mwy drud, mae pob rheswm i ymestyn eu hoes gymaint â phosibl.

Mae Drew yn ysgrifennu ar gyfer Big Yellow Self Storage. Am ragor o syniadau storio ewch i’w blog.