Colourful fabrics.

Y blogiau gorau: cael gwared ar ddillad a golwg newydd ar “casgliadau”

Yn ein cipolwg misol ar flogiau ffasiwn, byddwn yn darganfod mwy am lanhau’r tŷ yn llwyr, rhoi trefn ar bethau a fideos dewisiadau eraill yn lle casglu.

Mae’r mis hwn wedi bod yn ymwneud â meddwl ychydig mwy am y dillad rydym yn berchen arnynt: ydym ni’n casglu dillad nad ydym yn eu caru? Ydym ni’n prynu dillad nad ydym eu hangen?

Os ydych yn dal i fagu plwc i lanhau eich wardrob, mae gan Alex o The Frugality rai awgrymiadau ymarferol ar gyfer clirio eich wardrob, gan ddechrau gyda “A oes angen cymaint o’r un peth arnoch *mewn gwirionedd*?”

Mae’n edrych yn debyg bod Alex yn finimalydd naturiol, ond mae’r mwyafrif ohonom, fwy na thebyg, yn debycach i Caz o Fashion Crank, sy’n disgrifio ei hun fel “casglwr dillad”. Gosododd her i’w hun, i gael gwared ar yr annibendod: “Fy nghynllun yw edrych trwy fy nghasgliad, catalogio a threfnu pob eitem a gwneud fy ngorau i wisgo pob eitem dros y misoedd nesaf. Os na fyddaf yn ei wisgo, bydd yn cael ei roddi i rywun a fydd yn ei garu.”

Ar ôl i chi glirio, nid yw’n golygu y bydd angen i chi fynd allan a phrynu mwy o ddillad! Wel, efallai bydd, ond bydd yn werth meddwl yn gyntaf.

Ysgrifennodd Cydney ar Flog Ffasiwn Oxfam: “Ar ôl teneuo fy wardrob yn ddiweddar; rwyf mwy na lai wedi taflu popeth ar wahân i’m eitemau hanfodol, rwy’n barod i ddechrau creu wardrob unigol, cŵl, mympwyol sy’n adlewyrchu Cydney yn llwyr.” 

Mae wedi cadw ei hen ffefrynau a, fel y dysgom o’m prosiect Wear The Love yn gynharach eleni, y dillad yr ydych yn eu caru fwyaf, yn aml, yw’r rhai sydd wedi bod gennych chi hwyaf. Defnyddiodd Fashion Revolution – a gynhaliwyd y mis hwn – y thema hon trwy ofyn i bobl rannu eu straeon cariad am ddillad.

Ysgrifennodd Elizabeth o Fashion Is My First Language lythyr cariad i’r got gaeaf yr oedd wedi bod yn berchen arno ers blynyddoedd, ac y gwisgodd yn fwy nag unrhyw beth arall. Ysgrifennodd: “Does dim angen cot newydd arna’ i a byddaf yn parhau i’th gwisgo hyd nes bod rhafliadau’n ffurfio a semau’n rhannu.”

Parhaodd Fashion Revolution â’i ymgyrch #haulternative, sydd wedi dal dychymyg cymaint o flogwyr ffasiwn dros y blynydoedd diwethaf.

Mae Besma o Curiously Conscious wedi ysgrifennu blogiau am y “ffyrdd eraill hyn o fwynhau ffasiwn”: Gallwch adfywio eich wardrob “trwy eitemau vintage, ail-law a darnau wedi’u gwneud gartref, sy’n ategu diwylliant o ailgylchu a chreadigrwydd – ill dau yn hawdd eu hamgyffred.” Ei hoff ddull yw chwilio am ddillad ail-law o ansawdd uchel ar-lein.

Mae hyd yn oed yn haws mynd i siopau elusen ar y stryd fawr. Fe wnaeth dau flogiwr o ogledd Llundain wneud hyn, gyda chyllideb o £10 yr un, ac maent yn dangos eu canfyddiadau yn y fideo hwn. Maent yn dweud: "Gallwch arbed arian a bod yn ffasiynol ar yr un pryd - mae pawb ar eu hennill.”

Mae siopa mewn siopau elusen yn addas i bawb: esboniodd Kathryn, blogiwr gwadd ar wefan The-Thrift Barnardo’s, “Pam ydw i’n parhau i siopa mewn siopau elusen yn fy 40au”. Mae’n ymwneud ag arian, arddull ac ailddefnyddio hefyd.

Dywedodd Kathryn: “Ymhell cyn i ni wybod am y tri R, (Lleihau (Reduce), Ailddefnyddio (Reuse), Ailgylchu (Reycle)), roedd siopau elusennol yno i’n galluogi ni i brynu dillad ail-law. Trwy brynu dillad ail-law, rydym yn ymestyn oes dilledyn. Rydym yn sicrhau bod yr adnoddau a ddefnyddir i wneud, cludo a phecynnu yn cael eu hymestyn am ychydig yn hwy.” Mae pawb ar eu hennill!