Caroline Jones: holding an 80s handbag and sunglasses

Ydych chi’n caru eich dillad fel rwyf i yn caru fy rhai i?

Blog gan Caroline Jones

Ydych chi’n syllu ar eich wardrob golygedig cyn gynted ag y byddwch chi’n deffro? Ydych chi’n treulio boreau’n ail-drefnu eich dillad ar gambrenni pren hardd? Ydych chi’n ymfalchïo yn eich casgliad cynyddol o esgidiau a bagiau? Ydych chi’n neilltuo droriau ar gyfer breichledi wedi’u storio yn ôl eu lliw, yn plygu eich sgarffiau sidan yn ofalus iawn, ac yn gofalu am eich mwclis? A oedd y mwyafrif o’ch wardrob yn perthyn i rywun arall o’r blaen? Croeso i ffasiwn ail-law, croeso i fy wardrob i.
 
CarolineJOnes_#LYCOOTD IMG_1048.jpg
 
Dechreuais wisgo dillad ail-law pobl eraill yn gynnar yn fy mywyd, ac rwyf wastad wedi gwneud. Tyfais i fyny yn gwisgo dillad ail-law fy nghefndryd, yn mynd i chwilio mewn ffeiriau sborion ar fore dydd Sadwrn ac yn chwilio am oriau drwy wardrob a blychau gemwaith fy mam-gu. Pan oeddwn yn fy arddegau, fe wnaeth y gerddoriaeth yr oeddwn i’n gwrando arni fy arwain at ddillad yr 1960au: y got camel neu ddilledyn gwau mod, ac roedd agor siop elusen yn ffordd gyffrous o fynegi fy arddull, ac mae’n parhau felly.
 
Mae siopau elusen wedi hen golli eu naws ffair sborion, ac mae bellach yn lle arferol i ddillad gael eu stemio a’u gwirio gan staff hyfforddedig cyn cael eu rhoi ar y rheiliau, gall cwsmeriaid ddefnyddio ystafelloedd newid â digon o olau, talu digyffwrdd a pholisïau dychwelyd, ac mae  cynnig siopa ar-lein gan Ymchwil Canser y DU ac Oxfam yn gwneud siopa hyd yn oed yn haws. Mae’r stryd fawr ym Mhrydain yn parhau i newid, ac mae gan y sector elusennol ei neges unigryw ei hun i gwsmeriaid: rhoddi, siopa, gwirfoddoli, rhoi yn ôl. Mae’r economi gylchol hon yn gwneud synnwyr perffaith i mi: cydbwysedd o gynorthwyo fy nghymuned leol neu elusen ddewisol, siopa’n lleol, cyrchu stoc ail-law ‘newydd’ a ddiweddarir yn aml, a phan fyddaf wedi gorffen â nhw, rhoddi’r dillad yn ôl er mwyn iddyn nhw ddechrau bywyd newydd unwaith eto.
 
Yn 2015, fe wnes i steilio fy hun mewn 365 o wisgoedd ail-law gwahanol o’r corun i’r sawdl (ar wahan i’m dillad isaf, wrth gwrs). Trwy fy ymgyrch codi arian Knickers Model’s Own, codais dros £67,000 (gan gynnwys Rhodd Cymorth) ar gyfer Ymchwil Canser y DU er cof am fy mam, Mary, ac ar yr un pryd, helpu i amlygu’r sector manwerthu bywiog hwn. Mae fy llyfr a gyhoeddwyd yn 2016, sef Knickers Model’s Own - a year of frugal fashion – sy’n parhau i godi arian ar gyfer yr elusen – yn gyfnodolyn arddull dillad ail-law, a’i fwriad yw amlygu fy mlwyddyn o safbwynt ffasiwn, yn dangos sut gall arddulliau, lliwiau, gweadau ac ategolion gwahanol, godi’ch ysbryd ar ddiwrnodau anodd, defnyddio ffasiynau allweddol, a’ch helpu chi i ddod o hyd i’ch arddull ffasiwn eich hun.
 
Dyma fy mhrif awgrymiadau i’ch helpu chi i gyrchu dillad y stryd fawr, drud, sydd ar werth ar hyd a lled y wlad. Gwarentir anterthau naturiol.

1. Dewch yn gyfarwydd â’ch siopau elusen lleol

Os nad ydych chi wedi bod yn y siop o’r blaen, caniatewch 25 munud i edrych o’i chwmpas yn fanwl. Edrychwch drwy’r holl reiliau oherwydd y gall eitemau fod yn yr adran anghywir. Gall fod yn ddefnyddiol edrych drwy’r dillad i ddynion ar gyfer eitemau i fenywod: crysau-t meintiau bach, jîns ffit bechgyn (meddyliwch am Levis, Wrangler, Lee), sgarffiau, capiau, ac esgidiau ymarfer corff meintiau llai. Pan fyddwch yn gyfarwydd â’r siop, gallwch alw heibio i gael cipolwg llawer yn gynt y tro nesaf.

2. Siopa ar-lein

Mae Ymchwil Canser y DU ac Oxfam yn gwerthu dillad menywod a dynion ar-lein. Cewch hyd i ddillad vintage a retro, dewisiadau dosbarthu hawdd a pholisi dychwelyd. Mae hon yn ffordd hawdd iawn o siopa.

3. Gwybod pa fylchau sydd yn eich wardob cyn i chi fynd i siopa

(Newydd neu ail-law, ar-lein neu mewn siop) Beth bynnag rydych chi’n edrych arno, gofynnwch i chi eich hun: oes eisoes gen i’r dilledyn hwn yn fy wardrob? Pam fy mod i ei angen? Sut bydd yn ychwanegu gwerth? Sut beth yw ei ansawdd? 

4. Anwybyddwch feintiau 

Ewch i’r ystafell newid a rhowch gynnig ar wisgo popeth rydych chi’n ei hoffi, gyda’r nod o weld y potensial o ran sut y gallwch ei addasu yn hytrach na chael eich cyfyngu gan y label maint (fel rheol, disgwyliwch i ddillad vintage fod 2 faint yn llai). Meddyliwch am addasiadau syml: tynnu padiau ysgwyddau, ychwanegu botymau newydd, diffinio’r wast â gwregys, steilio top am yn ôl.

5. Prynu cyn y tymor

Mae cynllunio ymlaen llaw yn golygu eich bod chi’n barod gyda wardrob golygedig ar ddechrau’r tymor nesaf. Yn ystod y misoedd oerach, dechreuwch chwilio am ddillad ar gyfer y Gwanwyn, ac yn ystod y misoedd cynhesach, meddyliwch am ddillad gwlân a haenau.
 
Ni fydd fy nghariad at ddillad rhywun arall byth yn diflannu, a gobeithiaf fy mod i wedi’ch ysbrydoli chi i archwilio dillad ail-law, ond gadewch rywbeth ar ôl i mi! 
 
Caroline Jones
Knickers Model’s Own 
 
CarolineJones_#LYCOOTD IMG_8691.jpg
 
I ddarganfod mwy am flwyddyn Caroline o ffasiwn ddarbodus, ewch i’w gwefan: www.knickersmodelsown.com 
 
Cewch eich ysbrydoli gan ei gwisgoedd ar 
Twitter: @knickersmyown
Facebook: @knickersmodelsown