gaeaf

Canllaw i’r fargen orau: cotiau gwlân

Mynnwch wybod beth ydych chi’n chwilio amdani, a bydd bod yn wybodus wrth brynu cot yn talu ar ei ganfed i chi am flynyddoedd i ddod.

Wrth chwilio am gôt, prynwch y gorau y gallwch oherwydd mae ansawdd yn HOLLBWYSIG. Peidiwch â phrynu côt rad. Osgowch gotiau tenau neu byddwch yn talu’r pris yn ystod misoedd oer y gaeaf, ac yn cael eich gorfodi i wario eto’r tymor nesaf. Gosodwch uchafbris realistig er mwyn talu am gôt o steil glasurol sydd wedi’i gwneud o ddeunyddiau cadarn o ansawdd uchel a byddwch yn elwa ar y manteision am flynyddoedd i ddod.

Steil Oesol

Mae côt llabedi sengl, hyd tri chwarter sy’n cyrraedd canol eich clun yn steil glasurol na fydd byth yn mynd allan o ffasiwn. Dyma steil sy’n gweddu pawb – mae côt sy’n ffitio’n dda yn hwyhau’r corff ac yn lledaenu’r ysgwyddau i greu cysgodlun cain a main.

Gwisgo’n Dda

Mae’r gôt gywir yn gallu bod yn hyblyg tu hwnt, ac yn gallu’ch gwneud ichi edrych yn dda ar unrhyw achlysur. Os yw’r gôt yn hyd ¾ go iawn, byddwch yn gallu ei gwisgo hi dros siwt – felly gwnewch yn siŵr eich bod yn osgoi prynu côt sy’n fyrrach na’ch siaced. Y newyddion da yw eich bod yn gallu gwisgo’ch côt gyda jîns, siwmper smart ac amrywiaeth o eitemau eraill hamdden. Mae’r toriad clasurol a’r hyd hael yn gwneud y gôt yn hyblyg tu hwnt, gan gydweddu â gwisgoedd ffurfiol ac ymdacluso dillad hamdden.

Codio Lliw

Mae hyblygrwydd eich côt yn cynnwys lliwiau hefyd. Nid yw lliwiau clasurol – du, glas tywyll neu golosg – byth yn mynd allan o ffasiwn, ond gallwch fentro bod yn wahanol gyda chôt hefyd. Mentrwch gyda lliw gwin Bwrgwyn, lliw camel neu batrwm sgwarog cynnil.

Hanfodion Deunydd

Mae deunyddiau naturiol yn edrych ac yn teimlo’n well. Os ydych yn gorfod ystyried y pris, dewiswch wlân pwysau canolig. Ond os nad yw arian yn ystyriaeth, cashmir yw’r unig ddewis. Bydd y ddau opsiwn yn eich cadw’n gynnes ac yn gadael i’r aer gylchdroi er mwyn eich atal rhag chwysu.

Gofalwch, Enillwch

Gofalwch am eich côt a bydd hi’n para llawer mwy, felly treuliwch eiliadau yn awr er mwyn arbed arian yn y dyfodol. Bydd brwsio’ch côt yn ysgafn â brwsh swêd meddal yn atgyfnerthu’r ffibrau a gwaredu lint a baw a fyddai fel arall yn niweidio’r deunydd.

Hongiwch eich côt ar gambren plastig neu pren cadarn er mwyn cynnal y siâp pan nad ydych yn ei defnyddio. Gwnewch yn siŵr eich bod yn osgoi defnyddio cambrenni metal tenau oherwydd nad ydynt yn ddigon cryf i gynnal siâp naturiol ysgwyddau’r gôt. Os byddwch yn arllwys hylif ar eich côt, gweithredwch yn gyflym gan flotio ardal y staen er mwyn amsugno’r lleithder.

Ewch â’ch côt wlân at sychlanhawr ddwywaith y flwyddyn. Byddwch yn adennill y gost yn hawdd yn yr hirdymor. Pan fydd y tymheredd yn codi, storiwch eich côt mewn bag dillad. Bydd hynny’n helpu i ddiogelu’r deunydd.

Lawrlwythiadau

Canllaw: cotiau gwlân (cydraniad isel)

Adobe PDF - 4.32 MBLawrlwytho

Canllaw: cotiau gwlân (cydraniad uchel)

Adobe PDF - 10.08 MBLawrlwytho