Blue corduroy fabric.

Sut i ofalu am felfaréd

Sut i gadw eich melfaréd yn edrych yn dda yn hwy.

Golchi melfaréd

Gellir golchi’r mwyafrif o ddillad melfaréd. Fodd bynnag, fel arfer, bydd angen sychlanhau dillad fel siacedi melfaréd, oherwydd strwythur y dilledyn.

Gall melfaréd grebachu ar hyd y ffabrig, felly mae’n bwysig ei olchi ar y tymheredd cywir. Bydd angen i chi hefyd sicrhau na fydd y peil yn cael ei wasgu na’i ystumio.

Dyma ein hawgrymiadau am olchi:

  • Gwiriwch label gofal y dilledyn i weld a yw’n ddiogel i’w olchi ac ar ba dymheredd y dylid ei olchi. Fel arfer, mae’n bosibl golchi eich dillad melfaréd mewn peiriant golchi, gan fod y ffabrig yn wydn iawn.
  • Caewch fotymau/sip eich dilledyn a’i droi o chwith cyn ei olchi.
  • Peidiwch â gorlenwi eich peiriant golchi gan y bydd hyn yn gwasgu peil eich dilledyn melfaréd. Dewiswch gylchred golchi ysgafn gyda throelliad byr, a defnyddiwch y gosodiad sy’n lleihau crychu, os yw’n bosibl.
  • Gall y lliw mewn melfaréd redeg, felly ar gyfer dillad lliw tywyll, golchwch nhw mewn dŵr oer ac, os bydd angen, golchwch y dilledyn ar ei ben ei hun neu gyda dillad eraill lliw tebyg. Gallwch ychwnaegu ychydig o lwyau bwrdd o halen at olch gyntaf y dilledyn ar gyfer dillad tywyll i helpu i leiahu faint o liw fydd yn trosglwyddo. Gellir golchi dillad melfaréd lliw golau mewn dŵr cynnes (nid poeth), gydag eitemau lliw tebyg (cyn belled â bod y label olchi’n caniatáu hyn).
  • Peidiwch byth â golchi melfaréd gydag unrhyw ffabrig sy’n cynhyrchu lint, e.e. tywelion, fflîs, ffelt, siwmperi gwlanog, gan fydd y lint yn glynu wrth y melfaréd. Lint yw’r enw ar y croniad gweladwy o ffibrau tecstil a deunyddiau eraill ar ddillad.

Sychu melfaréd

Ar gyfer y canlyniadau gorau, dylech lyfnhau semau, pocedi a phlacedi crysau ac ati, yna eu aersychu. Byddwch yn ofalus wrth osod pegiau dillad ar y dilledyn gan y gallant achosi marciau ar y peil - gall fod yn well rhoi’r dilledyn ar gambren dillad i’w sychu. Os bydd y peil yn cael ei wasgu, gellir ei adfywio trwy ei frwsio’n ysgafn â brws dillad meddal pan fydd y dilledyn ychydig yn llaith.

Smwddio melfaréd

Os bydd angen i chi smwddio eich dilledyn, dylech ei smwddio ar ochr anghywir y ffabrig yn unig. Defnydiwch osodiad gwres canolig a smwddio gyda chyfeiriad y peil – gwnewch yn siwr na fyddwch yn gadael yr haearn smwddio yn yr un man yn rhy hir. Peidiwch â gwasgu’r haearn smwddio i lawr yn rhy galed gan y gall hyn wasgu’r peil.

Cael gwared ar lint o felfaréd

Sylwer: mae llawer yn haws osgoi golchi eich dilledyn melfaréd gydag eitemau sy’n cynhyrchu lint/fflwff, na chael gwared ar lint o’ch dilledyn, oherwydd gall fod yn anodd gwneud hyn.

1.    Defnyddiwch frws dillad a brwsiwch gyda chyfeiriad y peil. Fel arall, gallwch ddefnyddio rholiwr roller neu dâp gludiog wedi’i lapio o amgylch eich llaw.

2.    Os bydd lint ar y dilledyn o hyd, dylech ei roi yn y peiriant golchi. Rhowch 1/2 cwpan o finegr distyll gwyn yn y peiriant a rhoi’r dilledyn trwy’r gylchred rinsio. Dylai’r finegr helpu ffibrau’r  ffabrig i ryddhau’r lint.

3.    Os oes gennych beiriant sychu dillad, rhowch y dilledyn ynddo ar osodiad oer gydag ychydig o lieiniau microffibr glân (dylai’r lint drosglwyddo i’r llieiniau) a’i adael hyd nes ei fod ychydig yn llaith. Os nad oes gennych beiriant sychu dillad, aersychwch y dilledyn.

4.    Efallai y bydd angen i chi ddefnyddio brws dillad/rholiwr lint/tâp gludiog eto i gael gwared ar y lint sydd ar ôl.

Dull arall: Chwistrellwch chwistrell wrthstatig golchi dillad ar y dilledyn sych ac yna ei frwsio â brws dillad gyda chyfeiriad y peil (neu defnyddiwch rholiwr lint/tâp gludiog).

Cael gwared ar staenau ar felfaréd

Cymysgwch lanedydd golchi powdr gyda’r un faint o ddŵr oer i wneud past, ac yna ei roi’n uniongyrchol ar y staen. Os byddwch yn defnyddio glanedydd golchi hylif, dylech ei ddabio ar y staen gyda chlwtyn glân. Rhwbiwch y glanedydd yn ysgafn ar y staen ac wedyn ei rinsio â dŵr oer.

Trwsio melfaréd

Mae melfaréd yn wydn iawn, ond gall rhaflio a rhwygo’n hawdd.  Gallwch ei drwsio trwy ddefnyddio tâp trwsio smwddio arno ar gefn y dilledyn, neu drwy greithio neu glytio.

Mae’r dulliau atgywirio a ddefnyddir yr un peth â’r rhai y byddech yn eu defnyddio ar gyfer jîns. Gweler ein awgrymiadau ar sut i atgyweirio denim ar Pinterest.

Darganfyddwch fwy am felfaréd