Jewellery on a red velvet cloth.

Sut i ofalu am felfed

Mae melfed yn hardd, ond gall fod yn anodd gofalu amdano. Dyma sut i osgoi damweiniau a chadw eich dillad melfed yn edrych yn dda yn hwy.

Glanhau melfed

Oherwydd peil melfed, gall fod yn anodd ei lanhau, ac mae angen sychlanhau’r rhan fwyaf o ddillad melfed. Dylech bob amser wneud prawf clytiau ar ddarn bach arwahanol i wirio bod y driniaeth yn gweithio heb ddifrodi’r ffabrig.

Cael gwared ar staenau

 • Os oes staen ar y dilledyn, brwsiwch y melfed o gwmpas y staen yn ysgafn gyda brws dillad meddal neu glwtyn heb lint i geisio cael gwared arno. Yna, defnyddiwch glwtyn heb lint glân wedi’i leitho â dŵr claear, dabiwch y staen yn ysgafn, gan symud i fyny ac i lawr (dylech osgoi defnyddio gormod o bwysedd gan y gall hyn wthio’r staen ymhellach i mewn i’r peil).
 • Os bydd y staen yn weladwy o hyd, cymysgwch ychydig o hylif golchi llestru gyda dŵr cynnes a’i chwisgo hyn nes y cynhyrchir tipyn o ewyn sebon. Defnyddiwch y clwtyn i roi’r ewyn sebon ar y ffabrig sydd wedi’i staenio, a’i ddabio hyd nes bod y staen yn diflannu. I gael gwared ar yr ewyn sebon dros ben, dylech ei ddabio â chlwtyn heb lint sych. Sicrhewch eich bod chi’n gwneud prawf clytiau mewn man anamlwg yn gyntaf cyn mynd i’r afael â’r staen gan ddefnyddio’r dull hwn.
 • Defnyddiwch glwtyn sych i gael gwared ar ddŵr dros ben, yna brwsiwch y peil yn ôl i’w le.

Os bydd y staen yn amlwg o hyd, ar ôl rhoi cynnig ar y dulliau hyn, mae’n well mynd â’r dilledyn i’w sychlanhau.

Golchi neu sychlanhau?

Darllenwch y label gofal ar eich dilledyn i ddarganfod a yw’n ddiogel i’w olchi, neu a oes angen ei sychlanhau. Os yw’r melfed wedi cael ei wneud o gotwm neu sidan, byddai’n fuddiol ei sychlanhau oherwydd gallai peil, lliw a siâp y dilledyn gael eu difetha os byddai’n cael ei olchi. Os yw’r melfed wedi cael ei wneud o ffabrig synthetig gofal hawdd, dylai fod yn bosibl ei olchi.

Golchi/sychu melfed

Er gwybodaeth – nid yw glanedyddion biolegol a anfiolegol yn addas i olchi melfed gan eu bod nhw’n cynnwys cynhwysion sy’n gwneud y toddiant golchi’n alcalinaidd. Gall toddiannau alcalinaidd effeithio ar y lliwiau a ddefnyddir mewn melfed, sy’n arwain at liwiau’n pylu neu’n rhedeg. Felly, mae’n well defnyddio fflawiau sebon ysgafn.

 • Dylech drin unrhyw staeniau cyn golchi, gan y gall y staen ‘setio’ ym mheil y ffabrig.
 • Dylech doddi fflawiau sebon mewn dŵr claear (uchafswm o 30°C).
 • Rhowch y dilledyn yn y dŵr a’i siglo’n ysgafn, a rhwbio unrhyw staeniau’n ysgafn iawn.
 • Gwasgwch y dŵr golchi dros ben allan yn ysgafn (peidiwch â’i drowasgu na’i ddirdroi, oherwydd bydd hyn yn difrodi’r ffabrig).
 • Rinsiwch yr eitem mewn dŵr claear glân hyn nes bod yr holl waddod sebon wedi cael ei waredu.
 • Gwasgwch y dilledyn yn ysgafn i gael gwared ar ddŵr dros ben, yna aersychwch y dilledyn trwy ei hongian ar gambren cot gref. Fodd bynnag, os yw’r dilledyn wedi cael ei wneud o felfed ymestyn, mae’n well ei sychu ar arwyneb gwastad.
 • Defnyddiwch frws dillad meddal i frwsio’r geden i’r cyfeiriad cywir wrth i’r dilledyn sychu (O.N. - brwsiwch i un cyfeiriad yn unig).

Gwasgu melfed

Awgrym: Peidiwch â smwddio melfed – mae hyn yn difetha’r ceden/peil. Peidiwch BYTH â defnyddio stêm ar eitemau melfed sidan na melfed mathredig, oherwydd bydd y gwres yn eu difrodi.

Gallwch gael gwared ar grychau yn effeithiol ac adfer y peil trwy hongian y dilledyn ar gambren dillad gryf a naill ai:

 • Ei osod mewn ystafell ymolchi llawn stêm.
 • Defnyddio peiriant stêm, a’i hofran oddeutu 10cm o arwyneb y ffabrig, a’i symud gyda chyfeiriad y geden.
 • Defnyddio haearn smwddio ar osodiad stêm, a’i hofran oddeutu 10cm o arwyneb y melfed, a’i symud gyda chyfeiriad y geden - peidiwch â chyffwrdd â’r melfed â’r haearn smwddio.

Os yw wedi crychu’n wael:

Rhowch ddarn sbâr o felfed (un nad yw’n trwytholchi lliw) ar eich bwrdd smwddio. Rhowch eich dilledyn arno gan sicrhau bod yr ochr gywir (peil) yn cyffwrdd â pheil y ffabrig ar y bwrdd. Defnyddiwch haearn smwddio neu beiriant stêm, a’i hofran dros y melfed i gael gwared ar y crychau. Dylech ei hongian i sychu.

Darganfyddwch fwy am y mathau gwahanol o felfed