Washing lace

Sut i ofalu am les

Mae les yn ffabrig main. Dyma ein canllaw gofal

Darllenwch ein cyngor ar sut i ofalu am eich dillad les a’u cadw mewn cyflwr da yn hwy. Gwiriwch y label gofal bob amser cyn golchi.
 
large_Lace washing2_original_703555726.jpg

Golchi dillad les main, fel dillad isaf, â llaw

1. Llenwch bowlen lân/sinc â dŵr cynnes, ac ychwanegwch y swm cywir o lanedydd golchi mwyn a ddyluniwyd ar gyfer ffabrigau main

2. Rhowch y dilledyn yn y dŵr a’i swisio’n ysgafn.

3. Rinsiwch y dilledyn sawl gwaith gyda dŵr clear - hyd nes bod y dŵr yn glir.

4. Gwasgwch yn ofalus unrhyw ddŵr dros ben allan o’r dilledyn.

5. Sychwch yn wastad ar dywel.

Golchi dillad les mewn peiriant

Pan fyddwch chi’n golchi eitemau les mewn peiriant golchi dillad, rhowch y dillad mewn bag golchi ‘dillad main’ bob amser, a’i golchi ar gylchred fwyn ac oer. Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n defnyddio glanedydd sydd wedi cael ei ddylunio ar gyfer ffabrigau main.

Sylwer: gall teits a hosanau les golli ychydig o’u lliw pan gânt eu golchi. I osgoi’r llifyn rhag trosglwyddo i ddillad eraill, golchwch nhw ar wahân bob amser.

 

Smwddio les

Ceisiwch osgoi smwddio les, os yw’n bosibl, trwy ddefnyddio un o’r dulliau hyn:

• Ar gyfer eitemau mawr, taciwch yr eitem ar gynfas cotwm gwyn gan ddefnyddio edau gwyn. Rhowch hwn ar arwyneb gwastad ac ymestyn y ffabrig cefndir yn ofalus i sicrhau bod y les yn sychu yn y siâp cywir.

• Ar gyfer eitemau bach/canolig, rhowch yr eitem ar dywel a’i dynnu’n ofalus i’w siâp. Gadwch iddo awyr sychu ar arwyneb gwastad. Defnyddiwch binnau i ddal y les yn ei le, os oes angen.

• Lapiwch hyd o les cul o gwmpas jar gwydr glân a’i binio yn ei le hyd nes ei fod wedi sychu.

Os oes angen smwddio’r les, mae’n well gwneud hyn pan fydd ychydig yn llaith. I osgoi gwasgu’r patrwm, rhowch y les y ffordd gywir i lawr ar dywel trwchus. Rhowch ffabrig main, fel mwslin cotwm rhwng y les a’r haearn smwddio, a gwasgwch yn ysgafn gan ddefnyddio tymheredd cynnes (nid poeth) ar yr haearn smwddio.

 
large_Ironing2_Instagram Post.jpg
 

Gofalu am hen les

Dylech ei storio wedi’i lapio mewn papur sidan rhydd o asid, mewn amgylchedd glân a sych. Cadwch i ffwrdd o olau’r haul a phryfed, fel gwyfynod dillad. Cadwch wedi’i blygu’n gywir i sicrhau na fydd yn colli ei siâp.

 

Golchi hen les â llaw

Archwiliwch yr eitem yn drwyadl i sicrhau y bydd yn gwrthsefyll cael ei lanhau. Os yw’n fregus ac yn rhwygo’n hawdd, dylech naill ai ei adael neu ei olchi’n broffesiynol.

Os yw’r les ynghlwm wrth ddilledyn, bydd angen i chi asesu gofynion glanhau ffabrig y dilledyn, yn ogystal â’r les, cyn ei olchi. Efallai y byddwch chi’n gallu sbot lanhau’r les yn ofalus. Siaradwch â sychlanhawr arbenigol os ydych chi’n ansicr.

1. Llenwch bowlen lân/sinc â dŵr cynnes, ac ychwanegwch y swm cywir o lanedydd golchi mwyn a ddyluniwyd ar gyfer ffabrigau main.

2. Rhowch yr eitem yn y dŵr a gadewch iddi socian hyd nes bod y dŵr wedi oeri. Sylwer: mae les gwlyb yn fwy bregus na les sych, felly peidiwch â’i aflonyddu na’i swisio yn y dŵr, gan y gall hyn achosi difrod. Dylech allu symud unrhyw faw trwy symud y les yn ysgafn iawn yn y dŵr.

3. Ailadroddwch gamau 1 a 2 os nad yw’r les yn edrych yn lân.

4. Rinsiwch y les mewn dŵr claear hyd nes bod y dŵr yn glir.

5. I’w sychu, rholiwch ef mewn tywel glân/sych. Rhowch y les yn wastad ar dywel glân/sych arall, a’i dynnu’n ofalus i’w siâp, er mwyn iddo allu sychu’n gywir. Os yw’n eitem fawr, gallwch ei dacio ar ffabrig cefndir cyn ei olchi, fel y disgrifir uchod.

 

large_Lace washing_Instagram Post.jpg

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cyfnerthu les

Ni ddylai fod angen cyfnerthu les o ansawdd da, ond mae rhai eitemau les, fel llieiniau bwrdd, yn well ar ôl eu cyfnerthu. Gallwch ddefnyddio pecyn o startsh wedi’i gymysgu â dŵr i wneud toddiant i gyfnerthu les – dilynwch y cyfarwyddiadau ar y pecyn. Bydd y toddiant startsh yn golchi allan mewn dŵr sebonllyd cynnes.

I ddefnyddio’r cyfnerthydd:

• Gwlychwch y les mewn dŵr cynnes. Yna ychwanegwch y les at y toddiant startsh, a’i droi’n ysgafn. Gadewch ef yn y toddiant hyd nes ei fod wedi socian yn gyfan gwbl. Tynnwch y les o’r toddiant a gadewch i’r dŵr dros ben ddiferu i ffwrdd.

• Rhowch y les ar dywel ar arwyneb gwastad, a’i dynnu’n ofalus i’w siâp. Defnyddiwch binnau i ddal yr ymylon yn eu lle, fel ei fod yn sychu yn y siâp cywir. Gadewch iddo sychu’n gyfan gwbl.

Awgrym da: Peidiwch â chyfnerthu llenni les, gan y gall effaith yr haul wedi’i chyfuno â’r cyfnerthydd achosi i les bydru.