White and blue shirts

Sut i ofalu am linen

Mae linen yn edrych yn dda, ond mae’n ddrwg-enwog am grychu. Dyma sut i wneud y mwyaf o’r ffabrig steilus hwn.

Mae linen yn crychu’n hawdd iawn, felly os ydych eisiau iddo ymddangos yn llyfn ac yn wastad, mae angen ei smwddio. Efallai y bydd angen ei startshio hefyd. Fodd bynnag, yn aml, mae’r crychau yn y ffabrig yn cael eu hystyried yn rhan o gymeriad y linen, ac mae llawer o ddillad linen bellach yn cael eu dylunio i gael eu aersychu a’u gwisgo heb eu smwddio.

Awgrymiadau ar gyfer golchi linen mewn peiriant

 • Gwiriwch y label gofal i gael arweiniad ar dymheredd golchi.
 • Dylech bob amser wahanu dillad linen tywyll/lliw oddi wrth ddillad linen gwyn neu lwydwyn i osgoi trosglwyddo lliw yn y golch.
 • Y tro cyntaf y byddwch yn golchi dilledyn linen, dylech ei olchi ar wahân i ddeunyddiau eraill. Gall linen achosi lint.
 • Mae linen yn ffibr naturiol a all amsugno llawer o ddŵr. Mae hyn yn golygu ei fod yn dueddol o grychu llawer yn y golch. Os byddwch yn rhoi llawer o le i eitemau linen symud o gwmpas yn y peiriant golchi, dylai hyn leihau’r crychu. Mae’n well llenwi’r peiriant yn hanner llawn yn unig.
 • Dylech osgoi defnyddio cannydd ar linen, oherwydd ei fod yn gwanhau’r ffibrau a gall effeithio ar liw dillad linen wedi’i lliwio.
 • Gall gronynnau cannydd mewn powdr golchi confensiynol achosi i liw linen naturiol bylu, felly defnyddiwch lanedyddion ysgafn yn unig.
 • Os yw’n bosibl, dewiswch raglen olchi sy’n cynnwys cyfnod socian hir, cyfnod golchi/rinsio byr, a throelliad byr, a defnyddiwch dymheredd canolig i oer.
 • Pan fydd y gylchred golchi wedi dod i ben, tynnwch yr eitemau allan o’r peiriant ar unwaith i osgoi unrhyw grychu ychwanegol.
 • Bydd angen i chi sythu ac ymestyn y linen yn ysgafn ar ôl y golch.
 • Sychwch y dilledyn ar y lein, ei aersychu neu ei sychu’n wastad.
 • Peidiwch â sychu linen mewn peiriant sychu, oherwydd gall achosi crychau parhaol a bydd yn byrhau hyd oes yr eitem. Os byddwch yn sychu linen mewn peiriant sychu dillad poeth, gall grebachu hyd at 15%.

Sylwer: Yn gyffredinol, gallwch olchi linen mewn peiriant golchi ar dymheredd uchel, ond gall hyn achosi crebachu. Mae glanedyddion modern yn gyffredinol yn gweithio cystal ar dymheredd is, felly nid yw’n angenrheidiol defnyddio golch poeth. Rydym yn argymell mai 60°C yw’r tymheredd uchaf y dylech ei ddefnyddio ar gyfer linen.

Golchi linen â llaw

Mae angen gofal ychwanegol ar eitemau linen cain wedi’i brodio neu eu hemio/pwytho â llaw. Fel arfer, mae’n well golchi’r eitemau hyn â llaw neu fynd â nhw ar lanhawr proffesiynol.

 • Defnyddiwch ddŵr o dymheredd y gallwch gyffwrdd ag ef yn gysurus (gwres gwaed), hefyd, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n defnyddio’r glanedydd golchi cywir (gweler y cyngor uchod). Dylech ei doddi/ddosbarthu’n gyfartal yn y dŵr cyn i chi ychwanegu’r eitem.
 • Gadewch i’r eitem socian am hyd at ddwy awr i sicrhau bod y ffibrau’n ddirlawn.
 • Siglwch yr eitem yn ysgafn i’w olchi.
 • Rinsiwch yr eitem mewn tri rins glân o ddŵr oer, neu ei rinsio hyd nes bod y dŵr yn glir.
 • Rhwng pob rins ac ar ddiwedd y golch, gwasgwch y dŵr dros ben allan o’r eitem.
 • Startsiwch yr eitem bryd hyn (os byddwch yn defnyddio startsh).
 • Dylech ei sychu’n wastad, os yw’n bosibl, gan dynnu’r eitem yn ysgafn i’w faint cywir. Fel arall, sychwch ar y lein neu ei aersychu. Peidiwch â’i sychu mewn peiriant sychu.

Smwddio linen

 • Gwiriwch y label gofal i gael arweiniad ar dymheredd smwddio.
 • Yn gyffredinol, ar gyfer linen, mae’n well defnyddio haearn smwddio poeth pan mae’r ffabrig ychydig yn llaith. Dylai hyn helpu i roi’r croywder nodedig y mae linen yn adnabyddus amdano.
 • Ar gyfer gorffeniad croyw iawn, gallwch startsio llieiniau bwrdd.
 • Os byddwch yn smwddio eitem sydd wedi’i frodio, rhowch dywel cotwm teri gwyn ar y bwrdd smwddio i greu arwyneb meddal, yna rhowch gynfas cotwm gwyn drosto. Bydd angen i chi smwddio’r eitem linen ar yr ochr anghywir. Dylai hyn helpu i gadw’r wyneb wedi’i frodio ‘wedi codi’ a diogelu pwythau’r brodwaith. 

Startsio linen

Mae’n draddodiadol startshio eitemau linen fel llieiniau bwrdd a chadachau i’w cadw nhw’n groyw ac yn rhydd rhag crebachau. Mae dau fath gwahanol o startsh ar gael:

 • Startsh chwilstrell, a ddefnyddir wrth smwddio. Gall wneud yr eitem y byddwch yn ei smwddio’n groyw iawn, felly peidiwch â defnyddio llawer.
 • Startsh powdr neu hylif, yr ychwanegir at y golch yn y gylchred rinsio olaf. Caiff ei actifadu pan fydd yr eitem linen yn cael ei smwddio. Addaswch faint o startsh rydych yn ei ychwanegu i bennu pa mor anhyblyg fydd yr eitem. Dilynwch yr arweiniad ar y pecyn.

Trin staeniau ar linen

 • Gwnewch yn siŵr nad yw ardal y staen yn sychu, oherwydd gall hyn ei gwneud hi’n anoddach cael gwared ar y staen.
 • Bydd angen socian y staen mewn toddiant glanedydd ysgafn a dŵr cyn ei olchi mewn golch arferol.

Darganfyddwch fwy am linen