dillad

Pam Caru Eich Dillad?

Bob blwyddyn, mae tua 300,000 o dunelli metrig o ddillad wedi’u defnyddio yn mynd i safleoedd tirlenwi yn y DU. Nid oes angen o gwbl i unrhyw ddillad na thecstilau gael eu taflu i’r bin gan fod hyn yn golled amgylcheddol sylweddol ac yn gyfle busnes wedi’i golli.

Lansiwyd Caru Eich Dillad yn 2014 i fynd i’r afael â’r mater hwn ac i helpu ysbrydoli a dylanwadu ar ddefnyddwyr i wneud newidiadau ymwybodol bach er mwyn lleihau effaith dillad ar yr amgylchedd. 

Nod yr ymgyrch yw gwella cynaliadwyedd dillad ar hyd eu cylch bywyd, ac mae dylanwadu ar ymddygiad defnyddwyr yn rhan fawr o hynny. Pam? Am mai cynyddu bywyd gweithredol y dillad a wisgwn yw’r cyfle pwysicaf i ni i leihau effaith amgylcheddol dillad.

Ar hyn o bryd, mae dros 5% o gyfanswm olion troed carbon a dŵr y DU yn deillio o ddefnyddio dillad. Ond pe bai dillad yn parhau i gael eu defnyddio am naw mis arall (gan ymestyn eu bywyd cyfartalog i ryw dair blynedd), byddai hyn yn lleihau eu holion troed carbon, dŵr a gwastraff 20-30%. Byddai ymestyn bywyd cyfartalog dillad a’u defnyddio am dri mis yn unig yn arwain at ostyngiad o 5-10%.

Mewn cartref cyffredin yn y DU, mae bron i draean o ddillad (gwerth dros £1,000 y teulu, cyfanswm o £30 biliwn) heb eu gwisgo yn y flwyddyn ddiwethaf. Mae potensial aruthrol i ddefnyddwyr elwa’n fwy o’r hyn sydd ganddynt yn barod.

Mae Caru Eich Dillad yn helpu cynyddu ymwybyddiaeth y gall pob un ohonom wneud gwahaniaeth aruthrol drwy gymryd camau bach. Mae angen i ni gyd feddwl ‘oes ei angen arnai’ cyn i ni brynu, bod yn fwy gwybodus pan fyddwn ni’n prynu dillad, dewis opsiynau ail-law yn amlach, dysgu sgiliau trwsio ac atgyweirio sydd wedi hen fynd i golli, bod yn greadigol gyda dillad a rhannu a rhoi dillad diangen. Yn olaf, ond nid y lleiaf wrth gwrs, cadw dillad a thecstilau allan o’r bin (ie, hyd yn oed eich trôns).

Gobeithio y bydd y wefan a’n gwaith gyda’n partneriaid gwerthfawr yn helpu dangos i gwsmeriaid bod yna ddewisiadau amgen gwell, a bod gwerth o hyd yn y dillad y maent yn eu taflu: gellir hyd yn oed troi dillad sydd wedi treulio yn gynhyrchion newydd.