1. Datganiad o fwriad

O dro i dro, gofynnir i chi gyflwyno gwybodaeth bersonol amdanoch eich hun (e.e. enw a chyfeiriad e-bost ac ati) er mwyn i chi allu derbyn neu ddefnyddio gwasanaethau ar ein gwefan.

Drwy roi eich manylion yn y mannau ble gofynnwyd amdanynt, rydych yn galluogi WRAP i ddarparu'r gwasanaethau yr ydych yn eu dewis. Pa bryd bynnag y byddwch yn darparu gwybodaeth bersonol o’r fath, byddwn yn ymdrin â’r wybodaeth honno yn unol â'r polisi hwn. Mae ein gwasanaethau wedi eu cynllunio i roi'r wybodaeth yr ydych am ei derbyn i chi. Bydd WRAP yn gweithredu yn unol â’r ddeddfwriaeth bresennol a'n nod yw bodloni arfer gorau presennol o ran defnyddio'r Rhyngrwyd.

2. Gwybodaeth am ymwelwyr

Yn ystod unrhyw ymweliad â’n gwefan, bydd y tudalennau a welwch, ynghyd â rhywbeth a elwir yn gwci, yn cael eu lawrlwytho i’ch cyfrifiadur (gweler ein Polisi ar Gwcis i gael mwy o wybodaeth am hyn). Mae’r rhan fwyaf o wefannau, os nad pob un, yn gwneud hyn gan fod cwcis yn galluogi cyhoeddwr y wefan i wneud pethau defnyddiol fel canfod a yw’r cyfrifiadur (a’i ddefnyddiwr fwy na thebyg) wedi ymweld â’r wefan o’r blaen. Caiff hyn ei wneud pan fydd rhywun yn dychwelyd i wefan drwy wirio i weld, a dod o hyd i’r cwci a adawyd yno yn ystod yr ymweliad diwethaf.

Gall unrhyw wybodaeth a ddarperir gan gwcis ein helpu i ddarparu gwasanaeth gwell i chi, ac mae’n ein cynorthwyo i ddadansoddi proffil ein hymwelwyr. Er enghraifft: os aethoch, yn ystod ymweliad blaenorol, i'r tudalennau Defnyddwyr, gallem wedyn ganfod hyn o'ch cwci a thynnu'ch sylw at wybodaeth berthnasol ar ail ymweliad.

3. Cyflwyno gwybodaeth bersonol

Pan fyddwch yn rhoi unrhyw wybodaeth bersonol i WRAP (e.e. ar gyfer cofrestru) mae gennym rwymedigaethau cyfreithiol tuag atoch o ran y modd yr ymdriniwn â’r data hwnnw. Rhaid i ni gasglu’r gwybodaeth mewn ffordd deg, rhaid i ni roi gwybod i chi sut byddwn ni’n ei defnyddio; a rhaid i ni ddweud wrthych ymlaen llaw os byddwn yn penderfynu trosglwyddo’r wybodaeth ymlaen i rywun arall. Byddwn yn cadw eich gwybodaeth bersonol ar ein systemau cyhyd ag y byddwch yn defnyddio’r gwasanaeth y gofynnoch amdano, ac yna’n ei dileu pan fydd y diben wedi ei gyflawni. Byddwn yn sicrhau bod pob gwybodaeth bersonol a ddarparwch yn cael ei chadw’n ddiogel, yn unol â Deddf Diogelu Data 1998.

4. Mynediad i’ch gwybodaeth bersonol

Mae gennych yr hawl i ofyn am gopi o'r wybodaeth bersonol y mae WRAP yn ei chadw amdanoch, a chywiro unrhyw gamgymeriadau. Cyfeiriwch geisiadau at yr unigolyn sy’n gyfrifol am Ddiogelu Data (e-bost: data.protection@wrap.org.uk).

5. Marchnata uniongyrchol ac arolygon defnyddwyr

Wrth i wasanaethau WRAP ehangu, bydd mwy o gyfleoedd i wella'r gwasanaethau a gynigir i chi. O bryd i'w gilydd, efallai y byddwn yn anfon manylion am wasanaethau a chynhyrchion eraill WRAP a allai fod o ddiddordeb i chi, a chynnig y cyfle i chi i gofrestru ar eu cyfer. Gallem hefyd gynnig y cyfle i chi gymryd rhan mewn arolygon, yn cael eu cynnal gan WRAP neu ei asiantau/contractwyr, sy’n helpu ein hymchwil i’r mathau o wasanaeth a gynigiwn. Bydd WRAP yn cadw cofnod o'r wybodaeth a ddarperir gennych. Nodwch mai WRAP yn unig a’i asiantau/contractwyr fydd yn defnyddio unrhyw wybodaeth bersonol a ddarparwch i WRAP, ac ni fydd yn cael ei rhoi i unrhyw drydydd parti arall.

Os hoffech beidio â derbyn gwybodaeth farchnata’n gysylltiedig â WRAP drwy e-bost, anfonwch eich cais i'r sawl sy’n gyfrifol am Ddiogelu Data a restrwyd yn adran 5 uchod.

6. Defnyddwyr dan 18 oed

Os ydych o dan 18 oed, gofynnwch am ganiatâd eich rhiant/gwarcheidwad yn gyntaf cyn i chi ddarparu gwybodaeth bersonol i’n gwefan. Ni chaniateir i ddefnyddwyr sydd heb y cydsyniad hwn ddarparu gwybodaeth bersonol i ni.