Telerau ac Amodau

Drwy ddefnyddio’r safle hwn, rydych yn datgan eich cydsyniad i’r Telerau ac Amodau hyn. Os nad ydych chi’n cytuno i’r Telerau ac Amodau hyn, peidiwch â defnyddio’r safle na lawrlwytho a defnyddio unrhyw ddeunyddiau o’r safle.

Mae’r Telerau ac Amodau hyn hefyd yn cynnwys Ymwadiad E-bost WRAP.

1. Telerau Cymwys

1.1 Mae’r wefan hon (y “Safle”) yn berchen i, ac yn cael ei gweithredu gan, y Rhaglen Gweithredu Gwastraff ac Adnoddau, sef elusen gofrestredig yn y DU, rhif 1159512 a chwmni preifat cyfyngedig drwy warant wedi’i gofrestru yn Lloegr rhif 4125764, a’i swyddfa gofrestredig yw Second floor, Blenheim Court, 19 George Street, Banbury, Oxon, OX16 5BH (“WRAP”).

1.2 Mae defnyddio’r Safle a lawrlwytho a defnyddio unrhyw frandio a nodau masnach y trefnwyd eu bod ar gael i’w lawrlwytho o Lyfrgell Adnoddau WRAP yn https://partners.wrap.org.uk (y “Brandio”) yn golygu eich bod yn derbyn y Telerau ac Amodau hyn, sy’n weithredol ar unwaith pan ddefnyddiwch y Safle y tro cyntaf. Mae WRAP yn cadw’r hawl i newid y Telerau ac Amodau hyn unrhyw bryd drwy roi cofnod o’r newidiadau ar-lein.

1.3 Chi sy’n gyfrifol am adolygu’n rheolaidd wybodaeth sy’n cael ei gosod ar-lein er mwyn cael gwybod yn amserol am unrhyw newidiadau. Trwy barhau i ddefnyddio’r Safle ar ôl gosod cofnod o’r newidiadau, rydych yn derbyn y Telerau ac Amodau hyn fel y’u haddaswyd gan y newidiadau a gofnodwyd.

1.4 Os oes unrhyw wrthdaro rhwng y Telerau ac Amodau hyn a/neu delerau penodol sy’n ymddangos rhywle arall ar y Safle mewn perthynas â deunydd penodol, yna’r diwethaf fydd drechaf.

2. Defnyddio Deunyddiau a Brandio

2.1 Oni nodwyd fel arall, mae cynnwys y Safle, gan gynnwys yr enwau, y delweddau a’r logos sy’n nodi WRAP a’i gynhyrchion a’i wasanaethau, a’r Brandio, yn eiddo i WRAP ac maent wedi’u diogelu, heb gyfyngiad, fel gwaith hawlfraint, a/neu nodau masnach cofrestredig neu anghofrestredig, a dim ond yn unol â 2.3 isod y gellir eu defnyddio.

2.2 Rhaid i chi, a’r busnes/sefydliad rydych yn ei gynrychioli, gofrestru gyda WRAP a chreu cyfrif er mwyn defnyddio rhai o wasanaethau WRAP, gan gynnwys lawrlwytho a defnyddio’r Brandio. Gallwch greu eich cyfrif WRAP eich hun a/neu gyfrif ar gyfer eich busnes/sefydliad yn http://www.wrap.org.uk/user/register a’i reoli drwy’r proffil defnyddiwr sydd ar gael yn https://accounts.wrap.org.uk/ . Eich cyfrifoldeb chi yw diweddaru eich manylion a manylion eich busnes/sefydliad ar y proffil defnyddiwr. Yn y Telerau ac Amodau hyn, bydd cyfeiriadau atoch ‘chi’ yn cyfeirio at y defnyddiwr unigol yn ogystal â’r busnes/sefydliad a gynrychiolir gan y defnyddiwr unigol neu sy’n ddefnyddiwr cofrestredig ei hun.

2.3 Yn amodol bob amser ar 1.4, gellir copïo neu lawrlwytho deunydd a gynhyrchir gan WRAP ar y Safle (nad yw’n cynnwys, er mwyn osgoi amheuaeth, deunydd ar unrhyw wefan trydydd parti sydd â dolen iddi) a’r Brandio, at eich defnydd eich hun o fewn y Deyrnas Unedig ar yr amod (i) bod rhaid i bob defnydd o Frandio fod yn hollol unol â’r canllawiau brand cymwys, sydd ar gael i’w lawrlwytho o Lyfrgell Adnoddau WRAP yn https://partners.wrap.org.uk/ wrth iddynt gael eu diweddaru o dro i dro, a (ii) heblaw am gyda chydsyniad ysgrifenedig WRAP ymlaen llaw ac yn gwbl unol ag unrhyw delerau y gall WRAP eu mynnu, ni chewch:

2.3.1 gynnal unrhyw ddeunydd neu Frandio neu amrywiad ohono ar unrhyw wefan; neu

2.3.2  addasu, newid neu greu gwaith deilliadol o unrhyw ddeunydd neu’r Brandio; neu

2.3.3 defnyddio’r deunydd neu’r Brandio mewn unrhyw ffordd fasnachol gan gynnwys ymgorffori unrhyw Frandio WRAP ar unrhyw nwyddau neu eitemau hyrwyddol

2.4 Dim ond deiliad cyfrif WRAP all lawrlwytho’r Brandio.

2.5 Mae’r Telerau ac Amodau hyn yn caniatáu defnyddio’r deunyddiau a’r Brandio o fewn y Deyrnas Unedig yn unig. Os dymunwch ddefnyddio’r deunyddiau neu’r Brandio y tu allan i’r Deyrnas Unedig, cysylltwch â WRAP i drefnu trwydded benodol i’w defnyddio.

2.6 Os byddwch yn lawrlwytho meddalwedd o’r Safle, bydd y feddalwedd, gan gynnwys unrhyw ffeiliau, delweddau sydd wedi’u hymgorffori yn y feddalwedd neu sydd wedi’u cynhyrchu gan y feddalwedd a data sy’n cyd-fynd â’r feddalwedd (sef, gyda’i gilydd, y “Feddalwedd”) yn amodol ar drwydded benodol i’w rhoi i chi gan WRAP. Nid yw WRAP yn trosglwyddo teitl y Feddalwedd i chi. Bydd WRAP yn cadw teitl llawn a chyflawn i’r Feddalwedd a’r holl hawliau eiddo deallusol yn hynny. Ni chewch ailddosbarthu, gwerthu, dadgrynhoi, ôl-beiriannu na dadosod y Feddalwedd.

3. Atebolrwydd

3.1 Nid yw WRAP yn gwarantu y bydd y Safle yn ddi-dor nac yn rhydd o wallau, y bydd diffygion yn cael eu cywiro, nac y bydd y Safle na’r gweinydd sy’n ei roi ar gael yn rhydd rhag firysau neu fygiau.

3.2 Mae’r Safle hwn a’r wybodaeth, yr enwau, y delweddau, y lluniau, y logos a’r eiconau sy’n ymwneud neu sy’n gysylltiedig â WRAP, ei gynhyrchion a’i wasanaethau (neu â chynhyrchion a gwasanaethau trydydd parti), yn cael eu darparu “FEL Y MAENT” ac ar sail “FEL Y BÔNT AR GAEL” heb unrhyw gynrychiolaeth neu ardystiad yn cael eu gwneud a heb warant o unrhyw fath, p’un a yw wedi’i ddatgan neu ymhlyg.

3.3 Er bod WRAP yn gwneud pob ymdrech i warantu cywirdeb y wybodaeth sydd wedi’i chynnwys yn y Safle hwn, nid yw’n derbyn unrhyw atebolrwydd am unrhyw anghywirdebau ac mae ymwelwyr â’r Safle sy’n dibynnu ar y wybodaeth hon yn gwneud hynny ar eu menter eu hunain.

3.4 Nid yw WRAP yn gyfrifol am gynnwys na dibynadwyedd unrhyw wefannau sydd â dolenni iddynt ac nid yw o reidrwydd yn cefnogi’r farn sydd wedi’i mynegi ynddynt. Ni ddylid ystyried bod dolen iddynt yn gefnogaeth o unrhyw fath.

3.5 Ni chaiff unrhyw beth yn y Telerau ac Amodau hyn weithredu neu gael eu dehongli fel eu bod yn hepgor neu’n cyfyngu:

3.5.1 unrhyw warant neu amod a ymhlygir gan statud yn achos ymwneud gennych fel “defnyddiwr” fel y caiff ei ddiffinio gan Adran 2 Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015. Mewn achos o’r fath, nid yw’r telerau ac amodau hyn yn effeithio ar eich hawliau statudol; nac

3.5.2 atebolrwydd WRAP am farwolaeth neu anaf personol sy’n cael ei achosi oherwydd esgeulustod WRAP neu ei weision, ei weithwyr neu ei asiantau.

3.6 Heblaw fel y’u nodir yn 3.5, ni fydd WRAP yn atebol o gwbl am unrhyw iawndal gan gynnwys, heb gyfyngiad, iawndal anuniongyrchol neu ôl-ddilynol, neu am unrhyw iawndal o gwbl sy’n deillio o ddefnyddio neu golli defnydd, data, neu elw, boed trwy weithred o gontract, esgeulustod neu weithredu gamweddus arall, sy’n deillio o ddefnyddio’r Safle neu mewn cysylltiad â defnyddio’r safle.

3.7 O dan unrhyw amgylchiadau, ni fydd cyfanswm atebolrwydd WRAP i chi am bob iawndal, golled ac achosion o weithredu (boed dan gontract, neu beidio (gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, esgeulustod) neu fel arall) yn fwy na’r costau yr ewch iddynt, os o gwbl, am fynediad i’r Safle.

4. Eich Cyfraniadau

4.1 Lle cewch eich gwahodd i gyflwyno unrhyw gyfraniad at y Safle (gan gynnwys heb gyfyngiad unrhyw destun, graffeg, fideo neu sain) mae’n ofynnol i chi, trwy gyflwyniad o’r fath, roi i WRAP hawl a thrwydded barhaol, rhydd o freindal, heb fod yn gyfyngedig, ac is-drwyddedadwy, i ddefnyddio, atgynhyrchu, cyfaddasu, addasu, cyhoeddi, cyfieithu, creu gweithiau deilliannol ohonynt, dosbarthu, perfformio, chwarae, ac arfer pob hawlfraint a hawl cyhoeddusrwydd mewn perthynas ag unrhyw waith o’r fath yn fyd-eang a/neu i’w ymgorffori mewn gweithiau eraill mewn unrhyw gyfrwng sy’n hysbys nawr neu a gaiff ei ddatblygu nes ymlaen am dymor llawn unrhyw hawliau a allai fodoli mewn cynnwys o’r fath, yn gyson â chyfyngiadau preifatrwydd sydd wedi’u gosod allan ym Mholisi Preifatrwydd WRAP. Os nad ydych yn dymuno rhoi hawliau o’r fath i WRAP, awgrymir nad ydych yn cyflwyno eich cyfraniad i’r Safle.

4.2 Trwy gyflwyno eich cyfraniad i’r Safle, rydych hefyd:

4.2.1 yn gwarantu mai eich gwaith gwreiddiol eich hun yw’r cyfryw gyfraniad a bod yr hawl gennych i’w wneud ar gael i WRAP at yr holl ddibenion sydd wedi’u pennu uchod; ac

4.2.2 yn indemnio WRAP rhag yr holl ffioedd cyfreithiol, iawndal a threuliau eraill y gallai WRAP fynd iddynt o ganlyniad i dorri’r warant uchod gennych; ac

4.2.3 yn cytuno i ildio unrhyw hawliau moesol yn eich cyfraniad at ddibenion ei gyflwyno i’r Safle a’i gyhoeddi ar y Safle a’r dibenion eraill sydd wedi’u pennu uchod; ac

4.2.4 yn cydnabod ac yn cytuno y gall gael ei gopïo neu ei lawrlwytho gan ddefnyddwyr yn unol â chymal 2.3.

5. Defnyddio’r Safle

Rydych yn cytuno i ddefnyddio’r Safle at ddibenion cyfreithlon yn unig, ac mewn modd nad yw’n torri ar hawliau unrhyw drydydd parti, nac yn cyfyngu neu’n atal y defnydd a’r mwynhad o’r Safle gan unrhyw drydydd parti. Mae unrhyw gyfyngiad neu atal o’r fath yn cynnwys, heb gyfyngiad, ymddygiad sy’n anghyfreithlon, neu a allai aflonyddu neu achosi trallod neu anghyfleustra i unrhyw berson a throsglwyddo cynnwys anllad neu sarhaus neu darfu ar lif arferol deialog o fewn y Safle.

6. Terfynu Hawliau Defnyddio

6.1 Bydd y Telerau ac Amodau hyn yn parhau’n gymwys i’ch defnydd o’r Safle a’ch mynediad i’r deunyddiau a’r Brandio ar y Safle a’ch defnydd ohonynt oni bai a hyd nes bod WRAP yn eich hysbysu bod eich mynediad wedi’i derfynu a bod eich cyfrif wedi’i gau. Mae WRAP yn cadw’r hawl i gau eich cyfrif a rhwystro eich mynediad i’r Safle a’r deunyddiau a’r Brandio ar y Safle unrhyw bryd ar ei ddisgresiwn llwyr, ond mae ond yn debygol o wneud hynny os yw o’r farn eich bod wedi methu’n sylweddol â chydymffurfio â’r Telerau ac Amodau hyn.

6.2 Pan gaiff eich cyfrif WRAP ei gau, rhaid i chi roi’r gorau i ddefnyddio’r holl ddeunydd a’r Brandio a geir o’r Safle ar unwaith, a’r holl gopïau ohonynt, os yw WRAP yn mynnu eich bod yn gwneud hynny.

7. Toradwyedd

Os pennir bod unrhyw rai o’r Telerau ac Amodau hyn yn anghyfreithlon, yn annilys neu fel arall nad oes modd eu gorfodi oherwydd cyfreithiau unrhyw wladwriaeth neu wlad lle bwriedir i’r Telerau ac Amodau hyn fod yn weithredol, yna i’r graddau ac o fewn yr awdurdodaeth lle mae’r term neu’r amod hwnnw yn anghyfreithlon, yn annilys neu nad oes modd ei orfodi, caiff ei dorri a’i ddileu o’r Telerau ac Amodau hyn a bydd y telerau ac amodau sy’n weddill yn goroesi, yn parhau â grym ac effaith lawn ac yn parhau i fod yn rhwymol ac yn orfodadwy.

8. Awdurdodaeth

8.1 Caiff y Safle ei reoli a’i weithredu gan WRAP o’i swyddfeydd yn y Deyrnas Unedig. Nid yw WRAP yn gwneud unrhyw osodiad bod y deunyddiau ar y Safle yn briodol neu eu bod ar gael i’w defnyddio mewn lleoliadau eraill. Mae’r rheiny sy’n dewis cael mynediad i’r Safle o leoliadau eraill yn gwneud hynny ar eu menter eu hunain ac maent yn gyfrifol am gydymffurfio â chyfreithiau lleol, ac os yw cyfreithiau lleol yn berthnasol ac i’r graddau y bônt yn berthnasol.

8.2 Caiff y Telerau ac Amodau hyn eu llywodraethu a’u dehongli yn unol â chyfreithiau Cymru a Lloegr. Bydd anghydfodau sy’n codi o’r Telerau ac Amodau hyn dan reolaeth awdurdodaeth llysoedd Cymru a Lloegr yn unig.

9. Ymwadiad E-bost

9.1 Mae cynnwys unrhyw neges e-bost (gan gynnwys atodiadau) a anfonir o WRAP yn gyfrinachol ac mae hawlfraint arnynt. At ddefnydd yr unigolyn neu’r endid y’i cyfeiriwyd atynt yn unig y’i bwriedir. Os ydych wedi derbyn neges e-bost drwy gamgymeriad, cysylltwch â’r sawl a’i hanfonodd yn syth trwy ddychwelyd y neges e-bost neu drwy ffonio 01295 819900 a gofyn am siarad â’r sawl a’i hanfonodd, ac yna dileu’r neges e-bost (yn cynnwys unrhyw atodiadau) o’ch system. Os nad i chi y bwriadwyd y neges e-bost, gwaherddir yn llwyr ddatgelu, copïo, dosbarthu neu ddefnyddio’r cynnwys.

9.2  Mae WRAP yn defnyddio technoleg gwrth-firws i wirio pob neges a anfonir ganddo, ond ni all warantu nad oes firysau, ac nid yw WRAP yn derbyn atebolrwydd dros unrhyw firws a gyflwynir drwy unrhyw e-bost neu unrhyw atodiad, ac fe’ch cynghorir i ddefnyddio meddalwedd gwirio firws briodol a diweddar.

9.3  Ni all WRAP dderbyn unrhyw gyfrifoldeb dros gywirdeb neu gyfanrwydd cynnwys unrhyw neges e-bost fel y’u trosglwyddwyd dros rwydwaith cyhoeddus ac nid yw cyfathrebu Rhyngrwyd yn ddiogel. Os oes angen gwiriad, gofynnwch am gopi caled.

9.4  Ac eithrio pan fydd neges e-bost yn cael ei hanfon yn ystod cwrs arferol busnes, barn yr unigolyn sy’n ei hanfon sydd mewn unrhyw neges e-bost ac nid ydyw o angenrheidrwydd yn adlewyrchu barnau a safbwyntiau WRAP.

9.5  Mae WRAP yn cadw’r hawl i fonitro negeseuon e-bost sy’n cyrraedd ac yn gadael yn unol â Rheoliadau Telegyfathrebu (Ymarfer Busnes Cyfreithiol) (Rhyng-gipio Cyfathrebiadau) 2000 a / neu at ddibenion rheoli ansawdd a / neu hyfforddi.

9.6  Anfonir neges e-bost at y derbynnydd ar gais, neu mewn ymateb i ddiddordeb y derbynnydd bwriadedig yng ngweithgareddau WRAP. Dymuna WRAP gadw eich gwybodaeth gyswllt at y diben o gysylltu â chi yn y dyfodol ynglŷn â gweithgareddau ac amcanion WRAP. Os nad ydych am i’ch gwybodaeth gyswllt gael ei chadw, gallwch roi gwybod i WRAP drwy anfon neges e-bost at Data.protection@wrap.org.uk gyda’ch cais penodol i beidio â derbyn cyswllt o’r fath.