Balls of wool on a shelf.

Golchi eich dillad gwlanog

Ein cyngor ar gyfer golchi, sychu a gofalu am wlân.

Cyn i chi ddechrau: Dylech bob amser ddarllen label gofal eich dilledyn i wirio sut i’w lanhau, gan mai sychlanhau neu olchi â llaw yn unig yw dull golchi rhai dillad gwlanog.

Golchi gwlân

Gall golchi gwlân yn rhy aml dreulio’r ffabrig, a gwneud iddo golli ei siâp a/neu wneud iddo ffeltio, ac felly byrhau ei oes. Felly golchwch wlân pan fo wir angen yn unig! Rhowch gynnig ar lanhau’r staenau’n unig yn lle golchi’r dilledyn cyfan - gwnewch yn siŵr eich bod chi’n gwneud hyn cyn gynted ag y bo modd ar ôl i’r staen ddigwydd.

Ffeltio

Blew anifail yw gwlân ac mae ganddo gennau cwtigl. Mae’r broses o droi’r gwlân crai yn siwmper neu gardigan, yn codi’r cennau hyn, gan greu cefnau bychan yn y ffibrau, sy’n eu gwneud nhw’n agored i rwygo a chlymu yn ei gilydd, â’u hymdoddi. Gelwir hyn yn ffeltio. Mae gwres a chynnwrf yn gwaethygu’r broblem, gan achosi i’ch dillad gwlanog grebachu wrth i’r ffibrau gydio’n dynnach yn ei gilydd. Bydd yr awgrymiadau golchi a sychu isod yn eich helpu i osgoi ffeltio wrth lanhau eich dillad gwlanog.

Glanedydd golchi

Dylech bob amser ddefnyddio glanedydd golchi ysgafn wedi’i ddylunio’n benodol ar gyfer dillad gwlanog, sidan neu ffabrigau cain.

Nid yw glanedyddion biolegol neu lanedyddion heb fod yn fiolegol (gan gynnwys glanedyddion lliw) yn addas i olchi gwlân. Mae glanedyddion golchi dillad arferol yn cynnwys cynhwysion i gael gwared ar faw o ddillad budr, sy’n gwneud y toddiant golchi yn alcalïaidd. Gall toddiant alcalïaidd effeithio ar y lliw mewn gwlân, sy’n arwain at liwiau’n pylu neu’n rhedeg. Gall toddiant alcalïaidd ymosod ar y ffibrau gwlân hefyd, a’u gwanhau.

Golchi gwlân â llaw

 • Defnyddiwch ddŵr sy’n gyfforddus o gynnes i’w gyffwrdd (uchafswm 30°C) a sicrhewch hefyd eich bod chi’n defnyddio’r glanedydd golchi cywir, y dylid ei doddi/ei ddosbarthu’n gyfartal yn y dŵr cyn i chi ychwanegu’r dilledyn. Dylech osgoi gadael i ddŵr redeg yn uniongyrchol o’r tap ar eich dillad gwlanog, oherwydd y gall hyn glymu’r ffibrau gwlân.
 • Gadewch i’r dilledyn socian am hyd at 2 awr i sicrhau bod y ffibrau’n ddirlawn.
 • Symudwch y dilledyn yn ysgafn i’w olchi. Gall gormod o symud achosi i’r gwlân ffeltio.
 • Rinsiwch eich dilledyn tair gwaith mewn dŵr glân (neu hyd nes i’r dŵr fod yn glir) ar yr un tymheredd a ddefnyddioch i olchi’r dilledyn.
 • Rhwng y rinsiadau, ac ar ôl golchi, gwasgwch y dŵr ychwanegol yn ysgafn o’r dilledyn – peidiwch â gadael iddo ymestyn oherwydd pwysau’r dŵr ynddo, a dylech osgoi ei drowasgu, oherwydd y bydd hyn yn ei ymestyn allan o siâp.
 • Pan fyddwch yn barod i sychu’r dilledyn, rhowch y dilledyn ar dywel glân ar arwyneb gwastad, a’i dynnu’n ysgafn i’r siâp/maint cywir, yna ei rholio yn y tywel i gael gwared ar y lleithder ychwanegol.

Golchi gwlân mewn peiriant golchi

 • Mae angen golchi eich dilledyn ar raglen olchi ysgafn -felly gwnewch yn siwr eich bod chi’n dewis y cylchred gwlân ar eich peiriant golchi. Gwiriwch y tymheredd (golch oer e.e. 30°C) a’r cyflymder troelli (bydd angen iddo fod yn droelliad araf). Os oes gennych unrhyw amheuaeth, gwiriwch lyfryn cyfarwyddyd gweithgynhyrchwr y peiriant.
 • Gwnewch yn siwr eich bod chi’n defnyddio’r glanedydd golchi cywir (gweler y cyngor uchod).
 • Peidiwch â throelli dillad gwlanog cain iawn, fel angora. Dilynwch y cyfarwyddiadau uchod i gael gwared ar ddŵr ychwanegol.

Sychu gwlân

Mae’n well sychu gwlân yn wastad - a thynnu’r dilledyn yn ysgafn i’r maint cywir (gelwir hyn yn blocking).

Sychwch y dilledyn oddi wrth ffynonellau uniongyrchol o wres, fel rheiddiaduron/tanau.   

Dylech osgoi sychu eich dillad gwlanog ar lein ddillad neu awyrydd, gan y bydd hyn yn achosi iddyn nhw ymestyn. Peidiwch â sych gwlân mewn peiriant sychu, gan y bydd y gwres yn achosi i ddillad gwlanog grebachu. 

Gwasgu dillad gwlanog

Efallai na fydd angen i chi smwddio eich dilledyn gwlanog (eto, gwiriwch y label gofal i wneud yn siwr). Ond os bydd, dyma’r ffordd i gael y canlyniadau gorau.

 • Peidiwch â smwddio eich dilledyn gwlanog pan mae’n wlyb.
 • Gwnewch yn siwr bod y dilledyn y ffordd gywir tu allan.
 • Gwasgwch y dilledyn pan mae ychydig yn llaith o hyd neu defnyddiwch stêm tymheredd isel (defnyddiwch osodiad gwlân ar eich haearn smwddio, os oes gennych chi un). Defnyddiwch liain gwasgu glân rhwng arwyneb yr haearn smwddio a’ch dilledyn. Os yw’r dilledyn yn sych, defnyddiwch liain gwasgu glân, llaith. 
 • Gwasgwch y dilledyn yn ysgafn (trwy godi a gostwng yr haearn smwddio ar y dilledyn yn hytrach na’i symud ar draws arwyneb y ffabrig) yn hytrach na’i smwddio’r ffordd arferol.