Clothes bank.

Pum awgrym gwych i achub y blaen ar y bin

Mae gwerth amcangyfrif o £140 miliwn o ddillad yn mynd i safleoedd tirlenwi yn y DU bob blwyddyn.

Ond nid oes raid i bethau fod fel hyn. Dyma bump o ffyrdd i chi gadw’ch dillad yn cylchredeg ac yn saff rhag y sbwriel.

1. Mae yna arian i’w wneud

Gallwch werthu dillad ar-lein trwy wefannau fel eBay, Gumtree, a hyd yn oed Facebook, neu drwy eich man gwerthu dillad am arian yn lleol ac mewn arwerthiannau cist car.

Gall gwerthu ar-lein fod yn hynod o gyflym gyda ffôn clyfar hefyd – tynnwch lun, lanlwythwch a gwerthwch mewn munudau.

Gyda dwy ran o dair o bobl eisoes yn prynu dillad ail-law a hen ddillad, mae marchnad barod i’w chael. Gwiriwch eich opsiynau a gwerthwch, gwerthwch, gwerthwch!

2. Rhoi at elusen

Mae rhoi dillad diangen i elusen yn ffordd wych o gefnogi’ch hoff achosion.

Gallwch fynd â nhw i siop leol eich hun, neu’u rhoi mewn banc tecstilau wedi’i ddarparu gan elusennau - gallwch weld y rhain mewn archfarchnadoedd neu drwy wefannau cynghorau lleol.

Bydd rhai elusennau yn casglu o ddrws i ddrws hefyd, felly cadwch olwg am y sachau plastig hynny sy’n dod drwy’r blwch llythyrau.

Ceisiwch wneud yn siŵr bod dillad yn lân ac yn sych cyn i chi eu rhoi. A pheidiwch ag anghofio y gallwch roi dillad isaf glân sydd mewn cyflwr da hefyd, gan fod prinder ohonynt!

Defnyddiwch y lleolwr siop elusen hwylus hwn i ddod o hyd i siopau yn eich ardal leol.

3. Cyfnewid a swisio

Mae pasio dillad diangen ymlaen yn ffordd wych o’u defnyddio i’r eithaf a chael mwy o werth ohonynt. Mae hyn yn arbennig o wir am ddillad plant, gan eu bod yn tyfu allan ohonynt mor gyflym, heb fawr ddim traul arnynt yn aml.

Mae partïon cyfnewid neu swisio yn ffordd llawn hwyl o gael gwared ar eitemau diangen yn eich wardrob.

Gallwch wahodd ffrindiau draw gyda’u dillad diangen nhw, a gweld beth allwch chi ei gyfnewid – gallech fynd adref gyda phethau newydd i’ch wardrob ac ni fyddant yn costio’r un geiniog i chi.

Gellir cyfnewid gemwaith ac esgidiau hefyd. Mae danteithion a diodydd yn bwysig iawn hefyd!

Mae Swishing.com yn rhoi pob math o gyngor i’ch helpu i drefnu digwyddiad da.

4. Rhannwch y cariad

O basio cynghorion gwych am ffasiwn ymlaen i ffrindiau, neu rannu a benthyg eitemau ymhlith eich gilydd – maent i gyd yn ffyrdd gwych o gadw’ch wardrob yn ffres.

A byddant yn arbed arian i chi hefyd.

5. Banciwch ar ailgylchu

Mae ailgylchu dillad yn ffordd wych arall o’i dalu ymlaen. Ceir banciau mewn meysydd parcio archfarchnadoedd yn aml. Cadwch olwg amdanynt y tro nesaf yr ewch i siopa.

Bydd rhai banciau ailgylchu ond yn derbyn dillad sy’n addas i’w gwisgo eto, ond bydd rhai eraill yn derbyn defnyddiau â staeniau, topiau wedi’u hanffurfio a hen ddillad isaf i’w hailgylchu hyd yn oed. Gwiriwch y cyfarwyddiadau ar y banc cyn gollwng eich dillad.

Mae dillad sydd wedi torri yn cael eu gwerthu a’u rhwygo, a chaiff y ffibrau eu gwneud yn flancedi ‘diwydiannol’ a ddefnyddir i amddiffyn offer neu seinyddion hyd yn oed!

Ac efallai na fydd rhaid i chi adael y tŷ hyd yn oed! Mae rhyw draean o gynghorau yn darparu gwasanaeth casglu ailgylchu o’ch tŷ ar gyfer tecstilau. Gwiriwch ein lleolwr cod post i weld a yw eich cyngor lleol yn un ohonynt.