Boy and girl in school uniform.

Sut i gael gwisgoedd ysgol i bara’n hwy

Mae gwisgoedd ysgol yn cael llawer o draul, felly dyma rai awgrymiadau i’w cadw nhw’n ffres o dymor i dymor.

Eu golchi nhw’n iawn

Mae’r ffordd yr ydych yn golchi a sychu eich dillad yn allweddol i’w gwneud nhw i bara’n hwy.

  • Mae ffabrigau gwahanol yn ymddwyn mewn ffyrdd gwahanol pan gânt eu golchi, eu smwddio neu eu sychu, felly gwiriwch y label bob amser.
  • Golchwch eich dillad ar 30°C – bydd hyn yn helpu’ch dillad i bara’n hwy a bydd yn arbed ynni.
  • Defnyddiwch beiriant sychu os bydd rhaid yn unig – mae sychu ar lein ddillad yn helpu dillad i bara.
  • Cadwch grysau’n fwy gwyn trwy eu sychu nhw ar lein ddillad y tu allan - bydd yr haul yn gwneud iddyn nhw ddisgleirio.

Dysgwch fwy am staenau

Dyma sut i gael gwared ar rai o’r staenau mwyaf cyffredin y gall eich plant ddod adref â nhw.

  • Inc: chwistrellwch gyda chwistrell gwallt, yna blotiwch y staen â thywel papur. Gallwch gael gwared ar staenau beiro trwy ei socian mewn ychydig o laeth.
  • Mwd: sociwch y dillad ymlaen llaw cyn gynted â phosibl, mewn bwced o ddŵr oer gyda 3 llwy fwrdd o soda pobi. Gadewch y dillad yn y bwced am awr o leiaf, yna golchwch nhw gyda phowdwr biolegol a’u sychu ar lein ddillad.
  • Creon: os yw’r creon yn feddal, rhowch y ffabrig yn y rhewgell i galedi’r creon, yna crafwch beth sydd dros ben i ffwrdd. Rhowch y staen rhwng tywelion papur glân a gwasgu arno gyda haearn smwddio cynnes i drosglwyddo’r staen i’r tywelion papur. Gwnewch hyn eto, fel y bo’r angen. Bydd angen i chi ei rag-drin â chodwr staen cyn-olchi. Blotiwch y dilledyn a’i adael i sychu.
  • Glaswellt: dabiwch y staen â gwirod methyl a gadewch iddo sychu, yna ei olchi fel arfer.
  • Gwm cnoi: rhowch y dillad yn y rhewgell. Ar ôl i’r gwm galedi a mynd yn frau, gallwch ei grafu i ffwrdd â chyllell yn hawdd.

Trwsio ac addasu

Mae’n ddiflas pan mae crys ysgol yn colli botwm neu mae hem yn dechrau lledu. Yn hytrach na phrynu un arall, gallech roi cynnig ar ei drwsio. Mae’n haws nag y byddech yn ei feddwl.

A yw’r dillad ysgol yn rhyw fawr, neu’n rhy fach? Gallwch eich addasu nhw a byddant yn edrych fel newydd. Mae rhai addasiadau, fel gostwng neu fyrhau llinell hem, yn hawdd i’w gwneud eich hun.